انتخابات نمایندگی مدیران مسئول در هفدهمین دوره هیأت نظارت بر مطبوعات

تعداد نامزدهای تایید صلاحیت شده : 122

آذری مهر، محمد

1. آذری مهر، محمد

شناسه : 829
کد ملی : 203####681
جنسیت : مرد
سن : 53
نوع مجوز : الکترونیک - برخط
دوره انتشار : پایگاه خبری

آقایان مقدم، عاطفه

2. آقایان مقدم، عاطفه

شناسه : 596
کد ملی : 325####435
جنسیت : زن
سن : 48
نوع مجوز : چاپی
دوره انتشار : هفته نامه

آهنگ، وحید

3. آهنگ، وحید

شناسه : 1034
کد ملی : 600####367
جنسیت : مرد
سن : 36
رسانه : خبر دیشموک
نوع مجوز : الکترونیک - برخط
دوره انتشار : پایگاه خبری

ابراهیمی، امیر

4. ابراهیمی، امیر

شناسه : 620
کد ملی : 495####222
جنسیت : مرد
سن : 49
رسانه : ریگا
نوع مجوز : چاپی
دوره انتشار : هفته نامه

ابراهیمی علی ابادی، میلاد

5. ابراهیمی علی ابادی، میلاد

شناسه : 918
کد ملی : 265####683
جنسیت : مرد
سن : 38
رسانه : آوای رشت
نوع مجوز : الکترونیک - برخط
دوره انتشار : پایگاه خبری

احمدیان، سپهدار

6. احمدیان، سپهدار

شناسه : 610
کد ملی : 436####940
جنسیت : مرد
سن : 46
رسانه : فصلی نو
نوع مجوز : چاپی
دوره انتشار : فصلنامه

اخوان اصغری، خلیل

7. اخوان اصغری، خلیل

شناسه : 952
کد ملی : 007####216
جنسیت : مرد
سن : 43
رسانه : کاشف اسرار
نوع مجوز : الکترونیک - برخط
دوره انتشار : پایگاه خبری

اشرافی، مرتضی

8. اشرافی، مرتضی

شناسه : 976
کد ملی : 239####988
جنسیت : مرد
سن : 41
نوع مجوز : چاپی
دوره انتشار : فصلنامه

اقتصاد، علیرضا

9. اقتصاد، علیرضا

شناسه : 1064
کد ملی : 252####073
جنسیت : مرد
سن : 58
رسانه : احوال نیوز
نوع مجوز : الکترونیک - برخط
دوره انتشار : پایگاه خبری

امیرخانی، امیر

10. امیرخانی، امیر

شناسه : 893
کد ملی : 006####992
جنسیت : مرد
سن : 39
نوع مجوز : چاپی
دوره انتشار : سالنامه

امینی اسکندانی، پروین

11. امینی اسکندانی، پروین

شناسه : 981
کد ملی : 137####167
جنسیت : زن
سن : 44
رسانه : آناک
نوع مجوز : چاپی
دوره انتشار : هفته نامه

انتظامی، حسین

12. انتظامی، حسین

شناسه : 644
کد ملی : 093####519
جنسیت : مرد
سن : 57
نوع مجوز : الکترونیک - برخط
دوره انتشار : پایگاه خبری

ایازی، محمدحسن

13. ایازی، محمدحسن

شناسه : 999
کد ملی : 567####676
جنسیت : مرد
سن : 46
رسانه : آرمان تبریز
نوع مجوز : الکترونیک - برخط
دوره انتشار : پایگاه خبری

باوند، پیمان

14. باوند، پیمان

شناسه : 786
کد ملی : 425####282
جنسیت : مرد
سن : 45
رسانه : صدای جنوب
نوع مجوز : الکترونیک - برخط
دوره انتشار : پایگاه خبری

براتی، آرش

15. براتی، آرش

شناسه : 1061
کد ملی : 245####075
جنسیت : مرد
سن : 36
نوع مجوز : چاپی
دوره انتشار : هفته نامه

برزگر جلالی، مسعود

16. برزگر جلالی، مسعود

شناسه : 817
کد ملی : 275####049
جنسیت : مرد
سن : 53
نوع مجوز : چاپی
دوره انتشار : روزنامه

بری گبلو، مرتضی

17. بری گبلو، مرتضی

شناسه : 798
کد ملی : 504####294
جنسیت : مرد
سن : 38
رسانه : آران مغان
نوع مجوز : الکترونیک - برخط
دوره انتشار : پایگاه خبری

بصیریان راد، محمد

18. بصیریان راد، محمد

شناسه : 1062
کد ملی : 299####567
جنسیت : مرد
سن : 50
رسانه : عصر عدالت
نوع مجوز : الکترونیک - برخط
دوره انتشار : پایگاه خبری

به آبادی فروتقه، شهرزاد

19. به آبادی فروتقه، شهرزاد

شناسه : 685
کد ملی : 006####315
جنسیت : زن
سن : 47
نوع مجوز : الکترونیک - برخط
دوره انتشار : پایگاه خبری

بهوندیوسفی، محمد علی

20. بهوندیوسفی، محمد علی

شناسه : 1041
کد ملی : 191####193
جنسیت : مرد
سن : 66
نوع مجوز : چاپی
دوره انتشار : هفته نامه

بیانی، بهاره

21. بیانی، بهاره

شناسه : 1023
کد ملی : 373####339
جنسیت : زن
سن : 43
رسانه : ژوانگه
نوع مجوز : چاپی
دوره انتشار : هفته نامه

پرندوار، سعید

22. پرندوار، سعید

شناسه : 899
کد ملی : 425####503
جنسیت : مرد
سن : 39
نوع مجوز : الکترونیک - برخط
دوره انتشار : پایگاه خبری

پورشمسی، عادل

23. پورشمسی، عادل

شناسه : 602
کد ملی : 250####271
جنسیت : مرد
سن : 35
رسانه : عصر لارستان
نوع مجوز : چاپی
دوره انتشار : هفته نامه

تاجداری، ام لیلا

24. تاجداری، ام لیلا

شناسه : 1037
کد ملی : 006####966
جنسیت : زن
سن : 44
رسانه : شروع
نوع مجوز : چاپی
دوره انتشار : روزنامه

تقی زاده بهجتی، حامد

25. تقی زاده بهجتی، حامد

شناسه : 1030
کد ملی : 006####127
جنسیت : مرد
سن : 41
رسانه : سینما خانه
نوع مجوز : الکترونیک - برخط
دوره انتشار : پایگاه خبری

تویسرکان منش، رضا

26. تویسرکان منش، رضا

شناسه : 674
کد ملی : 421####704
جنسیت : مرد
سن : 54
رسانه : تندرست نیوز
نوع مجوز : الکترونیک - برخط
دوره انتشار : پایگاه خبری

ثقفی، علی

27. ثقفی، علی

شناسه : 628
کد ملی : 387####746
جنسیت : مرد
سن : 45
رسانه : همدان نیوز
نوع مجوز : الکترونیک - برخط
دوره انتشار : پایگاه خبری

جعفری، سودابه

28. جعفری، سودابه

شناسه : 755
کد ملی : 106####679
جنسیت : زن
سن : 40
رسانه : خاتون شرق
نوع مجوز : چاپی
دوره انتشار : هفته نامه

جعفری جوزانی، مازیار

29. جعفری جوزانی، مازیار

شناسه : 934
کد ملی : 001####782
جنسیت : مرد
سن : 34
رسانه : دیدگاه هنر
نوع مجوز : چاپی
دوره انتشار : ماهنامه

جعفری نژاد، پوران

30. جعفری نژاد، پوران

شناسه : 586
کد ملی : 191####652
جنسیت : زن
سن : 60
نوع مجوز : چاپی
دوره انتشار : ماهنامه

جندقی، محسن

31. جندقی، محسن

شناسه : 1044
کد ملی : 038####712
جنسیت : مرد
سن : 41
رسانه : بانک مردم
نوع مجوز : الکترونیک - برخط
دوره انتشار : پایگاه خبری

حاجیان، پویا

32. حاجیان، پویا

شناسه : 572
کد ملی : 007####037
جنسیت : مرد
سن : 37
رسانه : دلوارنامه
نوع مجوز : چاپی
دوره انتشار : دو هفته نامه

حائری، سید محمدحسین

33. حائری، سید محمدحسین

شناسه : 794
کد ملی : 218####332
جنسیت : مرد
سن : 52
رسانه : هویت ایرانی
نوع مجوز : چاپی
دوره انتشار : ماهنامه

حبیبی کیاه آبادی، محسن

34. حبیبی کیاه آبادی، محسن

شناسه : 1028
کد ملی : 265####616
جنسیت : مرد
سن : 33
نوع مجوز : چاپی
دوره انتشار : ماهنامه

حسینی، کبری

35. حسینی، کبری

شناسه : 1031
کد ملی : 270####663
جنسیت : زن
سن : 46
رسانه : آفتاب سلامت
نوع مجوز : چاپی
دوره انتشار : فصلنامه

حسینی پور، فرزانه

36. حسینی پور، فرزانه

شناسه : 908
کد ملی : 432####205
جنسیت : زن
سن : 44
رسانه : اخبار بانک
نوع مجوز : الکترونیک - برخط
دوره انتشار : پایگاه خبری

حسینی کوهساری، سید مفید

37. حسینی کوهساری، سید مفید

شناسه : 994
کد ملی : 038####915
جنسیت : مرد
سن : 49
رسانه : حوزه.
نوع مجوز : الکترونیک - برخط
دوره انتشار : خبرگزاری

حق شناس کاشانی، محمد علی

38. حق شناس کاشانی، محمد علی

شناسه : 630
کد ملی : 007####981
جنسیت : مرد
سن : 37
نوع مجوز : چاپی
دوره انتشار : فصلنامه

حیدری، محمد صادق

39. حیدری، محمد صادق

شناسه : 729
کد ملی : 005####241
جنسیت : مرد
سن : 48
نوع مجوز : الکترونیک - برخط
دوره انتشار : پایگاه خبری

خبازکناری، قربانعلی

40. خبازکناری، قربانعلی

شناسه : 825
کد ملی : 498####925
جنسیت : مرد
سن : 34
رسانه : کناریها
نوع مجوز : الکترونیک - برخط
دوره انتشار : پایگاه خبری

خداوردی، علی‌اصغر

41. خداوردی، علی‌اصغر

شناسه : 1010
کد ملی : 229####289
جنسیت : مرد
سن : 45
رسانه : عصر کار
نوع مجوز : الکترونیک - برخط
دوره انتشار : پایگاه خبری

خرمی مشکانی، محمد علی

42. خرمی مشکانی، محمد علی

شناسه : 948
کد ملی : 126####561
جنسیت : مرد
سن : 40
نوع مجوز : الکترونیک - برخط
دوره انتشار : پایگاه خبری

خوش سیرت شالدهی، حسین

43. خوش سیرت شالدهی، حسین

شناسه : 854
کد ملی : 569####030
جنسیت : مرد
سن : 49
نوع مجوز : چاپی
دوره انتشار : ماهنامه

خوشابی نوبر، نگار

44. خوشابی نوبر، نگار

شناسه : 935
کد ملی : 138####103
جنسیت : زن
سن : 40
رسانه : ترنم اسکو
نوع مجوز : چاپی
دوره انتشار : هفته نامه

خوشقدم برازجانی، ایمان

45. خوشقدم برازجانی، ایمان

شناسه : 1027
کد ملی : 352####509
جنسیت : مرد
سن : 43
رسانه : دیار جنوب
نوع مجوز : الکترونیک - برخط
دوره انتشار : پایگاه خبری

دانا، مجید

46. دانا، مجید

شناسه : 933
کد ملی : 091####871
جنسیت : مرد
سن : 48
رسانه : شریعت نامه
نوع مجوز : چاپی
دوره انتشار : ماهنامه

داودی نژاد، امیرمحمود

47. داودی نژاد، امیرمحمود

شناسه : 815
کد ملی : 407####840
جنسیت : مرد
سن : 52
رسانه : طلوع لرستان
نوع مجوز : چاپی
دوره انتشار : هفته نامه

درویش قنبر، مهری

48. درویش قنبر، مهری

شناسه : 905
کد ملی : 387####907
جنسیت : زن
سن : 37
رسانه : فردای همدان
نوع مجوز : الکترونیک - برخط
دوره انتشار : پایگاه خبری

دهستانی مجومرد، هادی

49. دهستانی مجومرد، هادی

شناسه : 709
کد ملی : 551####318
جنسیت : مرد
سن : 39
رسانه : پیام رضوان
نوع مجوز : چاپی
دوره انتشار : فصلنامه

دیمه کار، محمد

50. دیمه کار، محمد

شناسه : 686
کد ملی : 316####702
جنسیت : مرد
سن : 46
رسانه : مکران
نوع مجوز : الکترونیک - برخط
دوره انتشار : پایگاه خبری

ذاکری، سعید

51. ذاکری، سعید

شناسه : 692
کد ملی : 038####778
جنسیت : مرد
سن : 37
رسانه : ذاکر خبر
نوع مجوز : الکترونیک - برخط
دوره انتشار : پایگاه خبری

ربیع زاده، میلاد

52. ربیع زاده، میلاد

شناسه : 625
کد ملی : 325####035
جنسیت : مرد
سن : 36
نوع مجوز : الکترونیک - برخط
دوره انتشار : پایگاه خبری

رحمانیان، مهدی

53. رحمانیان، مهدی

شناسه : 951
کد ملی : 254####491
جنسیت : مرد
سن : 57
رسانه : شرق
نوع مجوز : چاپی
دوره انتشار : روزنامه

رسائی، مصطفی

54. رسائی، مصطفی

شناسه : 675
کد ملی : 196####403
جنسیت : مرد
سن : 33
رسانه : سفیر شوشتر
نوع مجوز : الکترونیک - برخط
دوره انتشار : پایگاه خبری

رشیدپور، محمد

55. رشیدپور، محمد

شناسه : 824
کد ملی : 200####578
جنسیت : مرد
سن : 42
رسانه : صبح ملت نیوز
نوع مجوز : الکترونیک - برخط
دوره انتشار : پایگاه خبری

رضی کنیمی، مهدی

56. رضی کنیمی، مهدی

شناسه : 742
کد ملی : 209####744
جنسیت : مرد
سن : 36
رسانه : مازند ورزش
نوع مجوز : الکترونیک - برخط
دوره انتشار : پایگاه خبری

رفیعی طبا زواره، محمد علی

57. رفیعی طبا زواره، محمد علی

شناسه : 818
کد ملی : 128####318
جنسیت : مرد
سن : 43
رسانه : نماد برتر
نوع مجوز : الکترونیک - برخط
دوره انتشار : پایگاه خبری

روح الامین، سید علی

58. روح الامین، سید علی

شناسه : 632
کد ملی : 129####916
جنسیت : مرد
سن : 39
رسانه : شیرین طنز
نوع مجوز : الکترونیک - برخط
دوره انتشار : پایگاه خبری

روشن، محمدعلی

59. روشن، محمدعلی

شناسه : 696
کد ملی : 530####320
جنسیت : مرد
سن : 48
رسانه : میهن خبر
نوع مجوز : الکترونیک - برخط
دوره انتشار : پایگاه خبری

رویتوند غیاثوند، داود

60. رویتوند غیاثوند، داود

شناسه : 700
کد ملی : 003####765
جنسیت : مرد
سن : 59
نوع مجوز : چاپی
دوره انتشار : روزنامه

ریاحی، بهروز

61. ریاحی، بهروز

شناسه : 956
کد ملی : 359####384
جنسیت : مرد
سن : 63
رسانه : سرآمد کیفیت
نوع مجوز : چاپی
دوره انتشار : هفته نامه

ریاحی، میثم

62. ریاحی، میثم

شناسه : 820
کد ملی : 128####391
جنسیت : مرد
سن : 40
رسانه : ریاح
نوع مجوز : چاپی
دوره انتشار : هفته نامه

زارعی ولی آباد، میلاد

63. زارعی ولی آباد، میلاد

شناسه : 875
کد ملی : 087####658
جنسیت : مرد
سن : 37
نوع مجوز : چاپی
دوره انتشار : ماهنامه

زمانی، اکبر

64. زمانی، اکبر

شناسه : 892
کد ملی : 045####689
جنسیت : مرد
سن : 49
رسانه : پول و تجارت
نوع مجوز : الکترونیک - برخط
دوره انتشار : پایگاه خبری

ساعدی، خبات

65. ساعدی، خبات

شناسه : 733
کد ملی : 373####053
جنسیت : مرد
سن : 39
رسانه : کورده واری
نوع مجوز : چاپی
دوره انتشار : ماهنامه

ساکی، امین

66. ساکی، امین

شناسه : 957
کد ملی : 407####076
جنسیت : مرد
سن : 43
نوع مجوز : الکترونیک - برخط
دوره انتشار : پایگاه خبری

سپه وند، نرگس

67. سپه وند، نرگس

شناسه : 877
کد ملی : 407####463
جنسیت : زن
سن : 39
رسانه : سنگ نوشته
نوع مجوز : الکترونیک - برخط
دوره انتشار : پایگاه خبری

سلطان‌پور، منیر

68. سلطان‌پور، منیر

شناسه : 715
کد ملی : 114####202
جنسیت : زن
سن : 48
رسانه : صبح اندیشه
نوع مجوز : چاپی
دوره انتشار : هفته نامه

سلطانی، احمد

69. سلطانی، احمد

شناسه : 749
کد ملی : 437####928
جنسیت : مرد
سن : 52
نوع مجوز : چاپی
دوره انتشار : هفته نامه

سلطانی، حشمت اله

70. سلطانی، حشمت اله

شناسه : 928
کد ملی : 325####612
جنسیت : مرد
سن : 64
رسانه : ابراز
نوع مجوز : چاپی
دوره انتشار : هفته نامه

سلیمان زاده، شهرام

71. سلیمان زاده، شهرام

شناسه : 995
کد ملی : 168####151
جنسیت : مرد
سن : 36
رسانه : انعکاس بناب
نوع مجوز : الکترونیک - برخط
دوره انتشار : پایگاه خبری

سماواتی، محمد فرید

72. سماواتی، محمد فرید

شناسه : 843
کد ملی : 373####515
جنسیت : مرد
سن : 48
رسانه : ئاوات
نوع مجوز : چاپی
دوره انتشار : هفته نامه

سمواتی، فاطمه

73. سمواتی، فاطمه

شناسه : 1040
کد ملی : 004####001
جنسیت : زن
سن : 57
رسانه : فکر و نظر
نوع مجوز : چاپی
دوره انتشار : فصلنامه

سمیع زاده، احسان

74. سمیع زاده، احسان

شناسه : 828
کد ملی : 214####961
جنسیت : مرد
سن : 39
نوع مجوز : الکترونیک - برخط
دوره انتشار : پایگاه خبری

سید ابراهیمی، سید مصطفی

75. سید ابراهیمی، سید مصطفی

شناسه : 917
کد ملی : 442####506
جنسیت : مرد
سن : 34
رسانه : برآورد
نوع مجوز : چاپی
دوره انتشار : ماهنامه

شریفی بناب، سید هادی

76. شریفی بناب، سید هادی

شناسه : 726
کد ملی : 155####682
جنسیت : مرد
سن : 36
رسانه : کافه دانش
نوع مجوز : الکترونیک - برخط
دوره انتشار : پایگاه خبری

شکری رفسنجانی، رضا

77. شکری رفسنجانی، رضا

شناسه : 940
کد ملی : 305####321
جنسیت : مرد
سن : 40
نوع مجوز : چاپی
دوره انتشار : هفته نامه

شمسینی غیاثوند، حسن

78. شمسینی غیاثوند، حسن

شناسه : 841
کد ملی : 432####461
جنسیت : مرد
سن : 49
نوع مجوز : الکترونیک - غیر برخط
دوره انتشار : فصلنامه

صبوری فرد، مرتضی

79. صبوری فرد، مرتضی

شناسه : 550
کد ملی : 094####339
جنسیت : مرد
سن : 43
رسانه : موج خراسان
نوع مجوز : الکترونیک - برخط
دوره انتشار : پایگاه خبری

صحرایی، احسان

80. صحرایی، احسان

شناسه : 1018
کد ملی : 451####820
جنسیت : مرد
سن : 36
رسانه : نسیم دهلران
نوع مجوز : الکترونیک - برخط
دوره انتشار : پایگاه خبری

صمدی، علی

81. صمدی، علی

شناسه : 965
کد ملی : 079####842
جنسیت : مرد
سن : 43
رسانه : کام شیرین
نوع مجوز : الکترونیک - برخط
دوره انتشار : پایگاه خبری

عامری، احمد

82. عامری، احمد

شناسه : 689
کد ملی : 189####206
جنسیت : مرد
سن : 52
نوع مجوز : الکترونیک - برخط
دوره انتشار : پایگاه خبری

عبدالعلی زاده، ملیحه

83. عبدالعلی زاده، ملیحه

شناسه : 937
کد ملی : 150####050
جنسیت : زن
سن : 42
رسانه : صدای شهروند
نوع مجوز : چاپی
دوره انتشار : دو هفته نامه

عرب نژاد، حسین

84. عرب نژاد، حسین

شناسه : 993
کد ملی : 006####521
جنسیت : مرد
سن : 47
رسانه : میهن نوین
نوع مجوز : الکترونیک - برخط
دوره انتشار : پایگاه خبری

عصاری، علی

85. عصاری، علی

شناسه : 613
کد ملی : 128####246
جنسیت : مرد
سن : 45
رسانه : نوشهر
نوع مجوز : چاپی
دوره انتشار : فصلنامه

علی پور، رسول

86. علی پور، رسول

شناسه : 1021
کد ملی : 006####277
جنسیت : مرد
سن : 50
رسانه : روز سایه بان
نوع مجوز : چاپی
دوره انتشار : ماهنامه

علیزاده، هادی

87. علیزاده، هادی

شناسه : 670
کد ملی : 309####397
جنسیت : مرد
سن : 36
رسانه : زرند نیوز
نوع مجوز : الکترونیک - برخط
دوره انتشار : پایگاه خبری

عینالو، سیاوش

88. عینالو، سیاوش

شناسه : 972
کد ملی : 507####851
جنسیت : مرد
سن : 50
نوع مجوز : چاپی
دوره انتشار : دو هفته نامه

غلامی اول، احمد

89. غلامی اول، احمد

شناسه : 1052
کد ملی : 090####804
جنسیت : مرد
سن : 58
رسانه : زوج
نوع مجوز : چاپی
دوره انتشار : سالنامه

غیاثوند، محبوبه

90. غیاثوند، محبوبه

شناسه : 781
کد ملی : 393####812
جنسیت : زن
سن : 43
نوع مجوز : الکترونیک - برخط
دوره انتشار : پایگاه خبری

فتحی، فرحناز

91. فتحی، فرحناز

شناسه : 819
کد ملی : 045####832
جنسیت : زن
سن : 47
رسانه : آوای میهن
نوع مجوز : چاپی
دوره انتشار : ماهنامه

فتحی، میلاد

92. فتحی، میلاد

شناسه : 1002
کد ملی : 008####963
جنسیت : مرد
سن : 37
نوع مجوز : چاپی
دوره انتشار : ماهنامه

فراهانی، مریم

93. فراهانی، مریم

شناسه : 738
کد ملی : 007####856
جنسیت : زن
سن : 39
رسانه : سفر نورد
نوع مجوز : الکترونیک - برخط
دوره انتشار : پایگاه خبری

فرجام ترخونی، علیرضا

94. فرجام ترخونی، علیرضا

شناسه : 712
کد ملی : 007####305
جنسیت : مرد
سن : 41
نوع مجوز : چاپی
دوره انتشار : ماهنامه

فرشاد، رضا

95. فرشاد، رضا

شناسه : 762
کد ملی : 006####228
جنسیت : مرد
سن : 50
رسانه : شکوفه
نوع مجوز : چاپی
دوره انتشار : ماهنامه

فرقان طریقه، غزاله

96. فرقان طریقه، غزاله

شناسه : 558
کد ملی : 001####008
جنسیت : زن
سن : 33
رسانه : گود و میدان
نوع مجوز : الکترونیک - برخط
دوره انتشار : پایگاه خبری

فلاحی، زهره

97. فلاحی، زهره

شناسه : 1012
کد ملی : 032####031
جنسیت : زن
سن : 43
رسانه : همبستگی ملت
نوع مجوز : چاپی
دوره انتشار : هفته نامه

کریمائی، مهدی

98. کریمائی، مهدی

شناسه : 847
کد ملی : 489####218
جنسیت : مرد
سن : 56
نوع مجوز : چاپی
دوره انتشار : هفته نامه

کمالی باغستانی، محمد

99. کمالی باغستانی، محمد

شناسه : 1025
کد ملی : 339####386
جنسیت : مرد
سن : 39
رسانه : بندرعباس
نوع مجوز : چاپی
دوره انتشار : دو هفته نامه

کنعانی پور، حمید

100. کنعانی پور، حمید

شناسه : 573
کد ملی : 006####595
جنسیت : مرد
سن : 45
رسانه : مهر پارسیان
نوع مجوز : چاپی
دوره انتشار : ماهنامه

محرابی، حسن

101. محرابی، حسن

شناسه : 657
کد ملی : 004####592
جنسیت : مرد
سن : 63
رسانه : وحید
نوع مجوز : چاپی
دوره انتشار : ماهنامه

محمدی، علی

102. محمدی، علی

شناسه : 735
کد ملی : 004####692
جنسیت : مرد
سن : 65
رسانه : موج نو
نوع مجوز : چاپی
دوره انتشار : هفته نامه

محمدی ابرده، سید محمد

103. محمدی ابرده، سید محمد

شناسه : 864
کد ملی : 093####939
جنسیت : مرد
سن : 44
رسانه : صبح مشهد
نوع مجوز : الکترونیک - برخط
دوره انتشار : پایگاه خبری

محمدی نژاد پاشاکی، احمد

104. محمدی نژاد پاشاکی، احمد

شناسه : 671
کد ملی : 038####649
جنسیت : مرد
سن : 37
نوع مجوز : الکترونیک - غیر برخط
دوره انتشار : فصلنامه

مربی هروی، هلن

105. مربی هروی، هلن

شناسه : 659
کد ملی : 006####664
جنسیت : زن
سن : 50
نوع مجوز : الکترونیک - غیر برخط
دوره انتشار : دو فصلنامه

مردانی نوکنده، محمد حسین

106. مردانی نوکنده، محمد حسین

شناسه : 982
کد ملی : 224####871
جنسیت : مرد
سن : 52
نوع مجوز : چاپی
دوره انتشار : فصلنامه

معروفی، عبدالسلام

107. معروفی، عبدالسلام

شناسه : 754
کد ملی : 289####318
جنسیت : مرد
سن : 45
رسانه : آوای مرز
نوع مجوز : الکترونیک - برخط
دوره انتشار : پایگاه خبری

مقنی دهخوارقانی، علی اصغر

108. مقنی دهخوارقانی، علی اصغر

شناسه : 838
کد ملی : 169####984
جنسیت : مرد
سن : 50
رسانه : کاریران
نوع مجوز : چاپی
دوره انتشار : دو هفته نامه

ملایی، منیژه

109. ملایی، منیژه

شناسه : 1049
کد ملی : 001####627
جنسیت : زن
سن : 35
نوع مجوز : چاپی
دوره انتشار : دو ماهنامه

ممی نژاد اصل مرنی، فریبا

110. ممی نژاد اصل مرنی، فریبا

شناسه : 883
کد ملی : 007####358
جنسیت : زن
سن : 43
رسانه : طلوع خرداد
نوع مجوز : چاپی
دوره انتشار : ماهنامه

موسوی، سید محمدرضا

111. موسوی، سید محمدرضا

شناسه : 1007
کد ملی : 428####981
جنسیت : مرد
سن : 36
نوع مجوز : الکترونیک - غیر برخط
دوره انتشار : فصلنامه

مهدی خانی، علی

112. مهدی خانی، علی

شناسه : 672
کد ملی : 313####987
جنسیت : مرد
سن : 44
رسانه : سرمه بیداری
نوع مجوز : چاپی
دوره انتشار : ماهنامه

نائبی، محمد صادق

113. نائبی، محمد صادق

شناسه : 851
کد ملی : 153####086
جنسیت : مرد
سن : 51
رسانه : صدای میانه
نوع مجوز : الکترونیک - برخط
دوره انتشار : پایگاه خبری

نجفی، مهدی

114. نجفی، مهدی

شناسه : 646
کد ملی : 266####601
جنسیت : مرد
سن : 42
رسانه : فومن ما
نوع مجوز : الکترونیک - برخط
دوره انتشار : پایگاه خبری

نجیب زاده، معصومه

115. نجیب زاده، معصومه

شناسه : 906
کد ملی : 251####477
جنسیت : زن
سن : 54
رسانه : علوم سرا
نوع مجوز : الکترونیک - برخط
دوره انتشار : پایگاه خبری

نظری مهر، رضا

116. نظری مهر، رضا

شناسه : 804
کد ملی : 212####391
جنسیت : مرد
سن : 45
رسانه : نبض نفت
نوع مجوز : الکترونیک - برخط
دوره انتشار : پایگاه خبری

نوروزی، مجیدرضا

117. نوروزی، مجیدرضا

شناسه : 1024
کد ملی : 557####078
جنسیت : مرد
سن : 50
رسانه : بحرالعلوم
نوع مجوز : چاپی
دوره انتشار : هفته نامه

نوری، رضا

118. نوری، رضا

شناسه : 562
کد ملی : 572####876
جنسیت : مرد
سن : 51
نوع مجوز : چاپی
دوره انتشار : دو هفته نامه

وحیدی، سید مهدی

119. وحیدی، سید مهدی

شناسه : 728
کد ملی : 006####346
جنسیت : مرد
سن : 41
رسانه : مسافر نامه
نوع مجوز : الکترونیک - برخط
دوره انتشار : پایگاه خبری

هاشمی، زینب

120. هاشمی، زینب

شناسه : 681
کد ملی : 362####449
جنسیت : زن
سن : 38
رسانه : کیاست
نوع مجوز : چاپی
دوره انتشار : هفته نامه

هدایتی بنیادآباد، محسن

121. هدایتی بنیادآباد، محسن

شناسه : 801
کد ملی : 209####434
جنسیت : مرد
سن : 44
رسانه : خزر نما
نوع مجوز : الکترونیک - برخط
دوره انتشار : پایگاه خبری

یزدان پناه، میلاد

122. یزدان پناه، میلاد

شناسه : 690
کد ملی : 366####239
جنسیت : مرد
سن : 33
رسانه : خبر هامون
نوع مجوز : الکترونیک - برخط
دوره انتشار : پایگاه خبری