انتخابات نمایندگی مدیران مسئول در هفدهمین دوره هیأت نظارت بر مطبوعات

شناسه نامزد : 1041
کد ملی : 191####193
نام خانوادگی : بهوندیوسفی
نام : محمد علی
تاریخ تولد : 1336/11/12
میزان تحصیلات : کارشناسی مدیریت از دانشگاه پیام نور مرکز رامهرمز
نام رسانه : رامهرمز نامه (چاپی ، هفته نامه)
بهوندیوسفی، محمد علی

سوابق مطبوعاتی و اجرایی :