انتخابات نمایندگی مدیران مسئول در هفدهمین دوره هیأت نظارت بر مطبوعات

شناسه نامزد : 675
کد ملی : 196####403
نام خانوادگی : رسائی
نام : مصطفی
تاریخ تولد : 1369/11/30
میزان تحصیلات : کارشناسی کامپیوتر از واحد جامع شوشتر
نام رسانه : سفیر شوشتر (الکترونیک - برخط ، پایگاه خبری)
رسائی، مصطفی

سوابق مطبوعاتی و اجرایی :