انتخابات نمایندگی مدیران مسئول در هفدهمین دوره هیأت نظارت بر مطبوعات

شناسه نامزد : 681
کد ملی : 362####449
نام خانوادگی : هاشمی
نام : زینب
تاریخ تولد : 1365/01/13
میزان تحصیلات : کارشناسی علوم اجتماعی از پیام نور اردستان
نام رسانه : کیاست (چاپی ، هفته نامه)
هاشمی، زینب

سوابق مطبوعاتی و اجرایی :