انتخابات نمایندگی مدیران مسئول در هفدهمین دوره هیأت نظارت بر مطبوعات

شناسه نامزد : 620
کد ملی : 495####222
نام خانوادگی : ابراهیمی
نام : امیر
تاریخ تولد : 1354/01/01
میزان تحصیلات : کارشناسی حقوق از مرکز چوانرود
نام رسانه : ریگا (چاپی ، هفته نامه)
ابراهیمی، امیر

سوابق مطبوعاتی و اجرایی :