انتخابات نمایندگی مدیران مسئول در هفدهمین دوره هیأت نظارت بر مطبوعات

شناسه نامزد : 657
کد ملی : 004####592
نام خانوادگی : محرابی
نام : حسن
تاریخ تولد : 1340/03/01
میزان تحصیلات : دکترا تاریخ از علوم تحقیقات
نام رسانه : وحید (چاپی ، ماهنامه)
محرابی، حسن

سوابق مطبوعاتی و اجرایی :