انتخابات نمایندگی مدیران مسئول در هفدهمین دوره هیأت نظارت بر مطبوعات

شناسه نامزد : 562
کد ملی : 572####876
نام خانوادگی : نوری
نام : رضا
تاریخ تولد : 1352/02/12
میزان تحصیلات : کارشناسی زبان و ادبیات فارسی از دانشگاه سبزوار
نام رسانه : خورشید خراسان (چاپی ، دو هفته نامه)
نوری، رضا

سوابق مطبوعاتی و اجرایی :