انتخابات نمایندگی مدیران مسئول در هفدهمین دوره هیأت نظارت بر مطبوعات

شناسه نامزد : 630
کد ملی : 007####981
نام خانوادگی : حق شناس کاشانی
نام : محمد علی
تاریخ تولد : 1366/05/19
میزان تحصیلات : کارشناسی ارشد معماری از EMU قبرس
نام رسانه : معمار و مد امروز (چاپی ، فصلنامه)
حق شناس کاشانی، محمد علی

سوابق مطبوعاتی و اجرایی :