انتخابات نمایندگی مدیران مسئول در هفدهمین دوره هیأت نظارت بر مطبوعات

شناسه نامزد : 733
کد ملی : 373####053
نام خانوادگی : ساعدی
نام : خبات
تاریخ تولد : 1364/08/12
میزان تحصیلات : کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی از علوم و تحقیقات کردستان
نام رسانه : کورده واری (چاپی ، ماهنامه)
ساعدی، خبات

سوابق مطبوعاتی و اجرایی :