انتخابات نمایندگی مدیران مسئول در هفدهمین دوره هیأت نظارت بر مطبوعات

شناسه نامزد : 659
کد ملی : 006####664
نام خانوادگی : مربی هروی
نام : هلن
تاریخ تولد : 1353/01/03
میزان تحصیلات : دکترا مدیریت محیط زیست از پوترا
نام رسانه : مدیریت محیط زیست و توسعه پایدار (الکترونیک - غیر برخط ، دو فصلنامه)
مربی هروی، هلن

سوابق مطبوعاتی و اجرایی :