انتخابات نمایندگی مدیران مسئول در هفدهمین دوره هیأت نظارت بر مطبوعات

شناسه نامزد : 838
کد ملی : 169####984
نام خانوادگی : مقنی دهخوارقانی
نام : علی اصغر
تاریخ تولد : 1353/06/23
میزان تحصیلات : کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی از دانشگاه شهیدمدنی آذربایجان
نام رسانه : کاریران (چاپی ، دو هفته نامه)
مقنی دهخوارقانی، علی اصغر

سوابق مطبوعاتی و اجرایی :