نوزدهمین انتخابات نماینده مدیران مسئول در هیأت نظارت برمطبوعات

پاک آیین، پدرام

1. پاک آیین، پدرام

رتبه : 1
رسانه : دانش رسانه
نوع مجوز : چاپی
دوره انتشار : ماهنامه
تعداد آرا :

900


درصد :

%57.29


دریس، هادی

2. دریس، هادی

رتبه : 2
رسانه : اقتصاد آینده
نوع مجوز : چاپی
دوره انتشار : روزنامه
تعداد آرا :

80


درصد :

%5.09


کربلائی حاجی‌اوغلی، حسن

3. کربلائی حاجی‌اوغلی، حسن

رتبه : 3
رسانه : نیک رو
نوع مجوز : الکترونیک - برخط
دوره انتشار : پایگاه خبری
تعداد آرا :

57


درصد :

%3.63


مظفری، منصور

4. مظفری، منصور

رتبه : 4
رسانه : آفتاب یزد
نوع مجوز : چاپی
دوره انتشار : روزنامه
تعداد آرا :

32


درصد :

%2.04


عباس زاده، رضا

5. عباس زاده، رضا

رتبه : 5
رسانه : شهروند البرز
نوع مجوز : الکترونیک - برخط
دوره انتشار : پایگاه خبری
تعداد آرا :

22


درصد :

%1.40


مالی، محمد

6. مالی، محمد

رتبه : 6
رسانه : خوزی ها
نوع مجوز : چاپی
دوره انتشار : روزنامه
تعداد آرا :

17


درصد :

%1.08


علیزاده شورگلی، علی

7. علیزاده شورگلی، علی

رتبه : 7
رسانه : آوای صبح
نوع مجوز : چاپی
دوره انتشار : دو هفته نامه
تعداد آرا :

15


درصد :

%0.95


خضریان، علی

8. خضریان، علی

رتبه : 8
رسانه : دانشجویان مستقل
نوع مجوز : چاپی
دوره انتشار : فصلنامه
تعداد آرا :

14


درصد :

%0.89


عباسی، حسن

9. عباسی، حسن

رتبه : 8
رسانه : اشکان نیوز
نوع مجوز : الکترونیک - برخط
دوره انتشار : پایگاه خبری
تعداد آرا :

14


درصد :

%0.89


آذین، محمد رضا

10. آذین، محمد رضا

رتبه : 10
رسانه : درآمد نیوز
نوع مجوز : الکترونیک - برخط
دوره انتشار : پایگاه خبری
تعداد آرا :

13


درصد :

%0.83


پاکزاد، علی

11. پاکزاد، علی

رتبه : 11
رسانه : عصر اقتصاد
نوع مجوز : چاپی
دوره انتشار : روزنامه
تعداد آرا :

11


درصد :

%0.70


خوش نیت، محمد

12. خوش نیت، محمد

رتبه : 11
رسانه : آذر قلم
نوع مجوز : الکترونیک - برخط
دوره انتشار : پایگاه خبری
تعداد آرا :

11


درصد :

%0.70


حسن پور، ابوالفضل

13. حسن پور، ابوالفضل

رتبه : 13
رسانه : خبر و هنر
نوع مجوز : الکترونیک - برخط
دوره انتشار : پایگاه خبری
تعداد آرا :

10


درصد :

%0.64


مهدوی ورکی، عباس

14. مهدوی ورکی، عباس

رتبه : 13
رسانه : عصر میزبان
نوع مجوز : الکترونیک - برخط
دوره انتشار : پایگاه خبری
تعداد آرا :

10


درصد :

%0.64


ناصرآزاد، سجاد

15. ناصرآزاد، سجاد

رتبه : 13
رسانه : آسمان اردبیل
نوع مجوز : چاپی
دوره انتشار : دو هفته نامه
تعداد آرا :

10


درصد :

%0.64


هدایتی بنیادآباد، محسن

16. هدایتی بنیادآباد، محسن

رتبه : 13
رسانه : خزر نما
نوع مجوز : الکترونیک - برخط
دوره انتشار : پایگاه خبری
تعداد آرا :

10


درصد :

%0.64


ابراهیم زاده، نسترن

17. ابراهیم زاده، نسترن

رتبه : 17
رسانه : جوان دیروز
نوع مجوز : چاپی
دوره انتشار : ماهنامه
تعداد آرا :

9


درصد :

%0.57


شکوریان، جعفر

18. شکوریان، جعفر

رتبه : 17
رسانه : عجب شیر
نوع مجوز : چاپی
دوره انتشار : روزنامه
تعداد آرا :

9


درصد :

%0.57


محمدی، سامان

19. محمدی، سامان

رتبه : 17
رسانه : پیشخوان پرس
نوع مجوز : الکترونیک - برخط
دوره انتشار : پایگاه خبری
تعداد آرا :

9


درصد :

%0.57


جلیلی، المیرا

20. جلیلی، المیرا

رتبه : 20
رسانه : تابان خبر
نوع مجوز : الکترونیک - برخط
دوره انتشار : پایگاه خبری
تعداد آرا :

8


درصد :

%0.51


ملائی ملاحتی، علیرضا

21. ملائی ملاحتی، علیرضا

رتبه : 20
رسانه : تجارت آوا
نوع مجوز : الکترونیک - برخط
دوره انتشار : پایگاه خبری
تعداد آرا :

8


درصد :

%0.51


موحدفرد، یاسر

22. موحدفرد، یاسر

رتبه : 20
رسانه : شاهنامه نیوز
نوع مجوز : الکترونیک - برخط
دوره انتشار : پایگاه خبری
تعداد آرا :

8


درصد :

%0.51


گلستانی، علی

23. گلستانی، علی

رتبه : 23
رسانه : مشهد رخداد
نوع مجوز : الکترونیک - برخط
دوره انتشار : پایگاه خبری
تعداد آرا :

7


درصد :

%0.45


محمدی محمدی، فاطمه

24. محمدی محمدی، فاطمه

رتبه : 23
رسانه : صدای نایین
نوع مجوز : الکترونیک - برخط
دوره انتشار : پایگاه خبری
تعداد آرا :

7


درصد :

%0.45


ارفعی، مصطفی

25. ارفعی، مصطفی

رتبه : 25
رسانه : زنگان امروز
نوع مجوز : چاپی
دوره انتشار : روزنامه
تعداد آرا :

6


درصد :

%0.38


امیری، شهره

26. امیری، شهره

رتبه : 25
رسانه : منشور توسعه آنلاین
نوع مجوز : الکترونیک - برخط
دوره انتشار : پایگاه خبری
تعداد آرا :

6


درصد :

%0.38


زمان پور، محسن

27. زمان پور، محسن

رتبه : 25
رسانه : دیدبان پرس
نوع مجوز : الکترونیک - برخط
دوره انتشار : پایگاه خبری
تعداد آرا :

6


درصد :

%0.38


ساعدی، خبات

28. ساعدی، خبات

رتبه : 25
رسانه : کورده واری
نوع مجوز : چاپی
دوره انتشار : ماهنامه
تعداد آرا :

6


درصد :

%0.38


سفیدی، داریوش

29. سفیدی، داریوش

رتبه : 25
رسانه : سروش سبلان
نوع مجوز : چاپی
دوره انتشار : دو هفته نامه
تعداد آرا :

6


درصد :

%0.38


شمسی، نسرین

30. شمسی، نسرین

رتبه : 25
رسانه : چرخ صنعت
نوع مجوز : چاپی
دوره انتشار : ماهنامه
تعداد آرا :

6


درصد :

%0.38


تاجریان، علیرضا

31. تاجریان، علیرضا

رتبه : 31
رسانه : فصل اقتصاد
نوع مجوز : الکترونیک - برخط
دوره انتشار : پایگاه خبری
تعداد آرا :

5


درصد :

%0.32


دیده بان، محمد نقی

32. دیده بان، محمد نقی

رتبه : 31
رسانه : اخبار مرز
نوع مجوز : الکترونیک - برخط
دوره انتشار : پایگاه خبری
تعداد آرا :

5


درصد :

%0.32


گراوندی، شهرام

33. گراوندی، شهرام

رتبه : 31
رسانه : پیوند ایرانیان
نوع مجوز : چاپی
دوره انتشار : هفته نامه
تعداد آرا :

5


درصد :

%0.32


نوروزی، حجت

34. نوروزی، حجت

رتبه : 31
رسانه : فریاد
نوع مجوز : الکترونیک - برخط
دوره انتشار : پایگاه خبری
تعداد آرا :

5


درصد :

%0.32


هدایتی، مریم

35. هدایتی، مریم

رتبه : 31
رسانه : طلوع یزد
نوع مجوز : الکترونیک - برخط
دوره انتشار : پایگاه خبری
تعداد آرا :

5


درصد :

%0.32


اصلانی، یاسر

36. اصلانی، یاسر

رتبه : 36
رسانه : سایس من
نوع مجوز : الکترونیک - غیر برخط
دوره انتشار : ماهنامه
تعداد آرا :

4


درصد :

%0.25


الفت، علیرضا

37. الفت، علیرضا

رتبه : 36
رسانه : بانگ سروش
نوع مجوز : الکترونیک - برخط
دوره انتشار : پایگاه خبری
تعداد آرا :

4


درصد :

%0.25


امرائی، آرش

38. امرائی، آرش

رتبه : 36
رسانه : نقد، تحلیل و زیبایی شناسی متون
نوع مجوز : الکترونیک - غیر برخط
دوره انتشار : فصلنامه
تعداد آرا :

4


درصد :

%0.25


بهوندیوسفی، محمد علی

39. بهوندیوسفی، محمد علی

رتبه : 36
رسانه : رامهرمز نامه
نوع مجوز : چاپی
دوره انتشار : هفته نامه
تعداد آرا :

4


درصد :

%0.25


جویا، نورالله

40. جویا، نورالله

رتبه : 36
رسانه : صدای جویا
نوع مجوز : الکترونیک - برخط
دوره انتشار : پایگاه خبری
تعداد آرا :

4


درصد :

%0.25


چترآبگون، سهیلا

41. چترآبگون، سهیلا

رتبه : 36
رسانه : اختر شرق
نوع مجوز : الکترونیک - برخط
دوره انتشار : پایگاه خبری
تعداد آرا :

4


درصد :

%0.25


سبحانی نیا، مرتضی

42. سبحانی نیا، مرتضی

رتبه : 36
رسانه : دولت آرمانی
نوع مجوز : الکترونیک - برخط
دوره انتشار : پایگاه خبری
تعداد آرا :

4


درصد :

%0.25


طهماسبی کوهپایه، لیدا

43. طهماسبی کوهپایه، لیدا

رتبه : 36
رسانه : کارگران کرمان
نوع مجوز : الکترونیک - برخط
دوره انتشار : پایگاه خبری
تعداد آرا :

4


درصد :

%0.25


عبدالمحمدی، فاطمه

44. عبدالمحمدی، فاطمه

رتبه : 36
رسانه : دنیای شقایق
نوع مجوز : چاپی
دوره انتشار : ماهنامه
تعداد آرا :

4


درصد :

%0.25


عصاری، نفس

45. عصاری، نفس

رتبه : 36
رسانه : فناوری معماری
نوع مجوز : الکترونیک - برخط
دوره انتشار : پایگاه خبری
تعداد آرا :

4


درصد :

%0.25


محمدی، علی

46. محمدی، علی

رتبه : 36
رسانه : موج نو
نوع مجوز : چاپی
دوره انتشار : هفته نامه
تعداد آرا :

4


درصد :

%0.25


نژادیان، محمدعلی

47. نژادیان، محمدعلی

رتبه : 36
رسانه : کارآفرینی پرس
نوع مجوز : الکترونیک - برخط
دوره انتشار : پایگاه خبری
تعداد آرا :

4


درصد :

%0.25


یعثوبی کلیبر، بهزاد

48. یعثوبی کلیبر، بهزاد

رتبه : 36
رسانه : خبر آمد
نوع مجوز : الکترونیک - برخط
دوره انتشار : پایگاه خبری
تعداد آرا :

4


درصد :

%0.25


ابراهیمی، مجتبی

49. ابراهیمی، مجتبی

رتبه : 49
رسانه : پیام سیاحت
نوع مجوز : چاپی
دوره انتشار : ماهنامه
تعداد آرا :

3


درصد :

%0.19


احمدی لیوانی، سالار

50. احمدی لیوانی، سالار

رتبه : 49
رسانه : سالار نیوز
نوع مجوز : الکترونیک - برخط
دوره انتشار : پایگاه خبری
تعداد آرا :

3


درصد :

%0.19


اشرافی، مرتضی

51. اشرافی، مرتضی

رتبه : 49
رسانه : پژوهش نامه تاریخ، سیاست و رسانه
نوع مجوز : چاپی
دوره انتشار : فصلنامه
تعداد آرا :

3


درصد :

%0.19


ایزدی مقدم، ایمان

52. ایزدی مقدم، ایمان

رتبه : 49
رسانه : بیمه نویس
نوع مجوز : الکترونیک - برخط
دوره انتشار : پایگاه خبری
تعداد آرا :

3


درصد :

%0.19


جنتی، مهدی

53. جنتی، مهدی

رتبه : 49
رسانه : قم گویا
نوع مجوز : الکترونیک - برخط
دوره انتشار : پایگاه خبری
تعداد آرا :

3


درصد :

%0.19


حسینی ماهینی، سید احمد

54. حسینی ماهینی، سید احمد

رتبه : 49
رسانه : ماهین نیوز
نوع مجوز : الکترونیک - برخط
دوره انتشار : پایگاه خبری
تعداد آرا :

3


درصد :

%0.19


حیاتی، غلامرضا

55. حیاتی، غلامرضا

رتبه : 49
رسانه : موج جنوب
نوع مجوز : چاپی
دوره انتشار : هفته نامه
تعداد آرا :

3


درصد :

%0.19


خامسی پور، فهام

56. خامسی پور، فهام

رتبه : 49
رسانه : بیماری های قابل انتقال بین انسان و حیوان
نوع مجوز : الکترونیک - غیر برخط
دوره انتشار : فصلنامه
تعداد آرا :

3


درصد :

%0.19


خداپرست، مهدی

57. خداپرست، مهدی

رتبه : 49
رسانه : مدیریت و چشم انداز آموزش
نوع مجوز : الکترونیک - غیر برخط
دوره انتشار : فصلنامه
تعداد آرا :

3


درصد :

%0.19


رحیمیان، فرشته

58. رحیمیان، فرشته

رتبه : 49
رسانه : ایلام قلم
نوع مجوز : الکترونیک - برخط
دوره انتشار : پایگاه خبری
تعداد آرا :

3


درصد :

%0.19


رستمی، امیر

59. رستمی، امیر

رتبه : 49
رسانه : رخداد پرس
نوع مجوز : الکترونیک - برخط
دوره انتشار : پایگاه خبری
تعداد آرا :

3


درصد :

%0.19


سلیمی شیوائی، هاجر

60. سلیمی شیوائی، هاجر

رتبه : 49
رسانه : انزلی فردا
نوع مجوز : چاپی
دوره انتشار : فصلنامه
تعداد آرا :

3


درصد :

%0.19


شریفی بناب، سید هادی

61. شریفی بناب، سید هادی

رتبه : 49
رسانه : پول بانک
نوع مجوز : الکترونیک - برخط
دوره انتشار : پایگاه خبری
تعداد آرا :

3


درصد :

%0.19


صالحی کچومثقالی، معصومه

62. صالحی کچومثقالی، معصومه

رتبه : 49
رسانه : اقتصاد ملت
نوع مجوز : الکترونیک - برخط
دوره انتشار : پایگاه خبری
تعداد آرا :

3


درصد :

%0.19


کاییدی، زواره

63. کاییدی، زواره

رتبه : 49
رسانه : گچساران نیوز
نوع مجوز : الکترونیک - برخط
دوره انتشار : پایگاه خبری
تعداد آرا :

3


درصد :

%0.19


محمدزاده علمداری، بابک

64. محمدزاده علمداری، بابک

رتبه : 49
رسانه : اعتدال آذربایجان
نوع مجوز : الکترونیک - برخط
دوره انتشار : پایگاه خبری
تعداد آرا :

3


درصد :

%0.19


مسعودی، فرانک

65. مسعودی، فرانک

رتبه : 49
رسانه : کشاورزی آینده جهان
نوع مجوز : الکترونیک - برخط
دوره انتشار : پایگاه خبری
تعداد آرا :

3


درصد :

%0.19


واشقانی فراهانی، فاطمه

66. واشقانی فراهانی، فاطمه

رتبه : 49
رسانه : ریتم آینده
نوع مجوز : الکترونیک - برخط
دوره انتشار : پایگاه خبری
تعداد آرا :

3


درصد :

%0.19


یگانه، ساسان

67. یگانه، ساسان

رتبه : 49
رسانه : سحاب پرس
نوع مجوز : الکترونیک - برخط
دوره انتشار : پایگاه خبری
تعداد آرا :

3


درصد :

%0.19


آقاسی، مجید

68. آقاسی، مجید

رتبه : 68
رسانه : ایران تابان نیوز
نوع مجوز : الکترونیک - برخط
دوره انتشار : پایگاه خبری
تعداد آرا :

2


درصد :

%0.13


احمدی، سجاد

69. احمدی، سجاد

رتبه : 68
رسانه : راه دیجیتال
نوع مجوز : الکترونیک - برخط
دوره انتشار : پایگاه خبری
تعداد آرا :

2


درصد :

%0.13


اسدالهی، حسین

70. اسدالهی، حسین

رتبه : 68
رسانه : مرد نیوز
نوع مجوز : الکترونیک - برخط
دوره انتشار : پایگاه خبری
تعداد آرا :

2


درصد :

%0.13


اقتصاد، علیرضا

71. اقتصاد، علیرضا

رتبه : 68
رسانه : احوال نیوز
نوع مجوز : الکترونیک - برخط
دوره انتشار : پایگاه خبری
تعداد آرا :

2


درصد :

%0.13


ایل بیگی زنگنه، سروش

72. ایل بیگی زنگنه، سروش

رتبه : 68
رسانه : روزنگار آنلاین
نوع مجوز : الکترونیک - برخط
دوره انتشار : پایگاه خبری
تعداد آرا :

2


درصد :

%0.13


پارسی، علیرضا

73. پارسی، علیرضا

رتبه : 68
رسانه : آب و آئینه
نوع مجوز : چاپی
دوره انتشار : ماهنامه
تعداد آرا :

2


درصد :

%0.13


پروسنان، امیر

74. پروسنان، امیر

رتبه : 68
رسانه : ایران پزشک نیوز
نوع مجوز : الکترونیک - برخط
دوره انتشار : پایگاه خبری
تعداد آرا :

2


درصد :

%0.13


جعفری، سیدمصطفی

75. جعفری، سیدمصطفی

رتبه : 68
رسانه : تیتر قزوین
نوع مجوز : الکترونیک - برخط
دوره انتشار : پایگاه خبری
تعداد آرا :

2


درصد :

%0.13


جمشیدی، مهدی

76. جمشیدی، مهدی

رتبه : 68
رسانه : تهران رسانه
نوع مجوز : الکترونیک - برخط
دوره انتشار : پایگاه خبری
تعداد آرا :

2


درصد :

%0.13


حلیمی رازلیقی، فریدون

77. حلیمی رازلیقی، فریدون

رتبه : 68
رسانه : نقش جهان
نوع مجوز : چاپی
دوره انتشار : هفته نامه
تعداد آرا :

2


درصد :

%0.13


حمزه پور، سلمان

78. حمزه پور، سلمان

رتبه : 68
رسانه : باما پرس
نوع مجوز : الکترونیک - برخط
دوره انتشار : پایگاه خبری
تعداد آرا :

2


درصد :

%0.13


خوشقدم برازجانی، ایمان

79. خوشقدم برازجانی، ایمان

رتبه : 68
رسانه : دیار جنوب
نوع مجوز : الکترونیک - برخط
دوره انتشار : پایگاه خبری
تعداد آرا :

2


درصد :

%0.13


داودآبادی فراهانی، میثم

80. داودآبادی فراهانی، میثم

رتبه : 68
رسانه : پژوهشهای مهندسی و تکنولوژی
نوع مجوز : چاپی
دوره انتشار : فصلنامه
تعداد آرا :

2


درصد :

%0.13


رضایی، لیلا

81. رضایی، لیلا

رتبه : 68
رسانه : موسیقی فارس
نوع مجوز : الکترونیک - برخط
دوره انتشار : پایگاه خبری
تعداد آرا :

2


درصد :

%0.13


روشن زنجانی، فرهاد

82. روشن زنجانی، فرهاد

رتبه : 68
رسانه : روجا نیوز
نوع مجوز : الکترونیک - برخط
دوره انتشار : پایگاه خبری
تعداد آرا :

2


درصد :

%0.13


سبزعلی گل، حسن

83. سبزعلی گل، حسن

رتبه : 68
رسانه : تراشه ورزشی
نوع مجوز : چاپی
دوره انتشار : هفته نامه
تعداد آرا :

2


درصد :

%0.13


شریفی، علی

84. شریفی، علی

رتبه : 68
رسانه : افق تهران
نوع مجوز : الکترونیک - برخط
دوره انتشار : پایگاه خبری
تعداد آرا :

2


درصد :

%0.13


صارمی، لیلا

85. صارمی، لیلا

رتبه : 68
رسانه : بانگ رسا لرستان
نوع مجوز : چاپی
دوره انتشار : هفته نامه
تعداد آرا :

2


درصد :

%0.13


صائمی، داود

86. صائمی، داود

رتبه : 68
رسانه : قرآن و علوم اجتماعی
نوع مجوز : الکترونیک - غیر برخط
دوره انتشار : فصلنامه
تعداد آرا :

2


درصد :

%0.13


طالب زاده، مجید

87. طالب زاده، مجید

رتبه : 68
رسانه : دنیای شنا - ورزشهای آبی
نوع مجوز : چاپی
دوره انتشار : ماهنامه
تعداد آرا :

2


درصد :

%0.13


عظیم وند، فردین

88. عظیم وند، فردین

رتبه : 68
رسانه : ساوالان بیرلیگی
نوع مجوز : چاپی
دوره انتشار : ماهنامه
تعداد آرا :

2


درصد :

%0.13


فتحی اسکولکی، فهیمه

89. فتحی اسکولکی، فهیمه

رتبه : 68
رسانه : توسکا نیوز
نوع مجوز : الکترونیک - برخط
دوره انتشار : پایگاه خبری
تعداد آرا :

2


درصد :

%0.13


فخری راینی، غلامرضا

90. فخری راینی، غلامرضا

رتبه : 68
رسانه : راین امروز
نوع مجوز : الکترونیک - برخط
دوره انتشار : پایگاه خبری
تعداد آرا :

2


درصد :

%0.13


قدمی، احسان

91. قدمی، احسان

رتبه : 68
رسانه : جهان موسیقی
نوع مجوز : الکترونیک - برخط
دوره انتشار : پایگاه خبری
تعداد آرا :

2


درصد :

%0.13


کریمی، حسین

92. کریمی، حسین

رتبه : 68
رسانه : اقتصاد پویا
نوع مجوز : چاپی
دوره انتشار : روزنامه
تعداد آرا :

2


درصد :

%0.13


کریمی راهجردی، اشرف

93. کریمی راهجردی، اشرف

رتبه : 68
رسانه : فرهنگ پذیری
نوع مجوز : الکترونیک - برخط
دوره انتشار : پایگاه خبری
تعداد آرا :

2


درصد :

%0.13


کمالی، مهدی

94. کمالی، مهدی

رتبه : 68
رسانه : هرمزبان
نوع مجوز : الکترونیک - برخط
دوره انتشار : پایگاه خبری
تعداد آرا :

2


درصد :

%0.13


کیان، مهدی

95. کیان، مهدی

رتبه : 68
رسانه : پناه مردم نیوز
نوع مجوز : الکترونیک - برخط
دوره انتشار : پایگاه خبری
تعداد آرا :

2


درصد :

%0.13


میرنبی بابلی، سید قاسم

96. میرنبی بابلی، سید قاسم

رتبه : 68
رسانه : عاشورا نیوز
نوع مجوز : الکترونیک - برخط
دوره انتشار : پایگاه خبری
تعداد آرا :

2


درصد :

%0.13


نامور، هومن

97. نامور، هومن

رتبه : 68
رسانه : روان‌ شناسی و هنر
نوع مجوز : چاپی
دوره انتشار : فصلنامه
تعداد آرا :

2


درصد :

%0.13


یوسفی افراکتی، یوسف

98. یوسفی افراکتی، یوسف

رتبه : 68
رسانه : ریحان نیوز
نوع مجوز : الکترونیک - برخط
دوره انتشار : پایگاه خبری
تعداد آرا :

2


درصد :

%0.13


ابراهیم پور، محمد

99. ابراهیم پور، محمد

رتبه : 99
رسانه : عصر کاشان
نوع مجوز : الکترونیک - برخط
دوره انتشار : پایگاه خبری
تعداد آرا :

1


درصد :

%0.06


ابوالحسنی، ناصر

100. ابوالحسنی، ناصر

رتبه : 99
رسانه : مادوند
نوع مجوز : الکترونیک - برخط
دوره انتشار : پایگاه خبری
تعداد آرا :

1


درصد :

%0.06


بساطی نظری، احمد

101. بساطی نظری، احمد

رتبه : 99
رسانه : پاعلم
نوع مجوز : الکترونیک - برخط
دوره انتشار : پایگاه خبری
تعداد آرا :

1


درصد :

%0.06


بنام، رحیم

102. بنام، رحیم

رتبه : 99
رسانه : ریواس جنوب
نوع مجوز : الکترونیک - برخط
دوره انتشار : پایگاه خبری
تعداد آرا :

1


درصد :

%0.06


تقوی مهر، سید عطاالله

103. تقوی مهر، سید عطاالله

رتبه : 99
رسانه : بانگ دنا
نوع مجوز : الکترونیک - برخط
دوره انتشار : پایگاه خبری
تعداد آرا :

1


درصد :

%0.06


جعفری، سید حسین

104. جعفری، سید حسین

رتبه : 99
رسانه : جنوب امروز
نوع مجوز : چاپی
دوره انتشار : هفته نامه
تعداد آرا :

1


درصد :

%0.06


چاقری، محمد

105. چاقری، محمد

رتبه : 99
رسانه : نفت گاز و انرژی
نوع مجوز : چاپی
دوره انتشار : ماهنامه
تعداد آرا :

1


درصد :

%0.06


چگینی، احد

106. چگینی، احد

رتبه : 99
رسانه : صدای صنعت
نوع مجوز : چاپی
دوره انتشار : فصلنامه
تعداد آرا :

1


درصد :

%0.06


حاجت پور بیرگانی، کیانوش

107. حاجت پور بیرگانی، کیانوش

رتبه : 99
رسانه : منبع خبر
نوع مجوز : الکترونیک - برخط
دوره انتشار : پایگاه خبری
تعداد آرا :

1


درصد :

%0.06


حاجی امیری، رسول

108. حاجی امیری، رسول

رتبه : 99
رسانه : غذا و خراسان
نوع مجوز : چاپی
دوره انتشار : دو هفته نامه
تعداد آرا :

1


درصد :

%0.06


خراسانی، احمد

109. خراسانی، احمد

رتبه : 99
رسانه : اخبار لالی
نوع مجوز : الکترونیک - برخط
دوره انتشار : پایگاه خبری
تعداد آرا :

1


درصد :

%0.06


خرمی اجیرلو، رامین

110. خرمی اجیرلو، رامین

رتبه : 99
رسانه : نیرو فروز
نوع مجوز : الکترونیک - غیر برخط
دوره انتشار : فصلنامه
تعداد آرا :

1


درصد :

%0.06


رستمی، هادی

111. رستمی، هادی

رتبه : 99
رسانه : کار و اشتغال
نوع مجوز : الکترونیک - برخط
دوره انتشار : پایگاه خبری
تعداد آرا :

1


درصد :

%0.06


رضایی شیوایی، مهدی

112. رضایی شیوایی، مهدی

رتبه : 99
رسانه : همیار مردم
نوع مجوز : الکترونیک - برخط
دوره انتشار : پایگاه خبری
تعداد آرا :

1


درصد :

%0.06


زحمتکش، محمد رضا

113. زحمتکش، محمد رضا

رتبه : 99
رسانه : نبأ خبر
نوع مجوز : الکترونیک - برخط
دوره انتشار : پایگاه خبری
تعداد آرا :

1


درصد :

%0.06


زمانی، اکبر

114. زمانی، اکبر

رتبه : 99
رسانه : پول و تجارت
نوع مجوز : الکترونیک - برخط
دوره انتشار : پایگاه خبری
تعداد آرا :

1


درصد :

%0.06


ساغری، سجاد

115. ساغری، سجاد

رتبه : 99
رسانه : گیلان نوا
نوع مجوز : الکترونیک - برخط
دوره انتشار : پایگاه خبری
تعداد آرا :

1


درصد :

%0.06


سلطانی، زهرا

116. سلطانی، زهرا

رتبه : 99
رسانه : شکوه شمال
نوع مجوز : چاپی
دوره انتشار : هفته نامه
تعداد آرا :

1


درصد :

%0.06


شجره پورصلواتی، نصرت اله

117. شجره پورصلواتی، نصرت اله

رتبه : 99
رسانه : JOURNAL OF MAHANI MATHEMATICAL RESEARCH
نوع مجوز : الکترونیک - غیر برخط
دوره انتشار : دو فصلنامه
تعداد آرا :

1


درصد :

%0.06


شکری، حسن

118. شکری، حسن

رتبه : 99
رسانه : اعتبار کهن
نوع مجوز : چاپی
دوره انتشار : هفته نامه
تعداد آرا :

1


درصد :

%0.06


صاحب الزمانی، محمد

119. صاحب الزمانی، محمد

رتبه : 99
رسانه : آزمایشگاه و تشخیص
نوع مجوز : چاپی
دوره انتشار : فصلنامه
تعداد آرا :

1


درصد :

%0.06


صفائی، محمد

120. صفائی، محمد

رتبه : 99
رسانه : افق قم
نوع مجوز : الکترونیک - برخط
دوره انتشار : پایگاه خبری
تعداد آرا :

1


درصد :

%0.06


صفوی میرمحله، سید شهرام

121. صفوی میرمحله، سید شهرام

رتبه : 99
رسانه : تیجره
نوع مجوز : چاپی
دوره انتشار : ماهنامه
تعداد آرا :

1


درصد :

%0.06


صیدمحمدی، حمیدرضا

122. صیدمحمدی، حمیدرضا

رتبه : 99
رسانه : کلینی نیوز
نوع مجوز : الکترونیک - برخط
دوره انتشار : پایگاه خبری
تعداد آرا :

1


درصد :

%0.06


عبدالعزیزی، حسین

123. عبدالعزیزی، حسین

رتبه : 99
رسانه : رنگین کمان اقوام
نوع مجوز : چاپی
دوره انتشار : هفته نامه
تعداد آرا :

1


درصد :

%0.06


عبدل، حسن

124. عبدل، حسن

رتبه : 99
رسانه : سیاسی نیوز
نوع مجوز : الکترونیک - برخط
دوره انتشار : پایگاه خبری
تعداد آرا :

1


درصد :

%0.06


عبدلی، محمد

125. عبدلی، محمد

رتبه : 99
رسانه : کشکول
نوع مجوز : چاپی
دوره انتشار : فصلنامه
تعداد آرا :

1


درصد :

%0.06


عسکری، امیرحسین

126. عسکری، امیرحسین

رتبه : 99
رسانه : مطالعات اروپا
نوع مجوز : الکترونیک - غیر برخط
دوره انتشار : دو فصلنامه
تعداد آرا :

1


درصد :

%0.06


علیزاده بناب، فاطمه

127. علیزاده بناب، فاطمه

رتبه : 99
رسانه : ریشه ها
نوع مجوز : الکترونیک - برخط
دوره انتشار : پایگاه خبری
تعداد آرا :

1


درصد :

%0.06


عیسی پور، صابر

128. عیسی پور، صابر

رتبه : 99
رسانه : تبریز بیدار
نوع مجوز : الکترونیک - برخط
دوره انتشار : پایگاه خبری
تعداد آرا :

1


درصد :

%0.06


فضلی اصانلو، امیر

129. فضلی اصانلو، امیر

رتبه : 99
رسانه : پاکان پرس
نوع مجوز : الکترونیک - برخط
دوره انتشار : پایگاه خبری
تعداد آرا :

1


درصد :

%0.06


قادرزاده، داوود

130. قادرزاده، داوود

رتبه : 99
رسانه : جهان نوین
نوع مجوز : الکترونیک - غیر برخط
دوره انتشار : فصلنامه
تعداد آرا :

1


درصد :

%0.06


قاسمی، فاطمه

131. قاسمی، فاطمه

رتبه : 99
رسانه : مبسوط
نوع مجوز : الکترونیک - برخط
دوره انتشار : پایگاه خبری
تعداد آرا :

1


درصد :

%0.06


قاسمی میمند، عباس

132. قاسمی میمند، عباس

رتبه : 99
رسانه : سلام بازار
نوع مجوز : الکترونیک - برخط
دوره انتشار : پایگاه خبری
تعداد آرا :

1


درصد :

%0.06


قائمی منش، رضا

133. قائمی منش، رضا

رتبه : 99
رسانه : مهر نما
نوع مجوز : الکترونیک - برخط
دوره انتشار : پایگاه خبری
تعداد آرا :

1


درصد :

%0.06


کارآمد، احمد

134. کارآمد، احمد

رتبه : 99
رسانه : جهت خبر
نوع مجوز : الکترونیک - برخط
دوره انتشار : پایگاه خبری
تعداد آرا :

1


درصد :

%0.06


کاظمی، مهدی

135. کاظمی، مهدی

رتبه : 99
رسانه : ایرانی توانمند
نوع مجوز : الکترونیک - برخط
دوره انتشار : پایگاه خبری
تعداد آرا :

1


درصد :

%0.06


کمیجانی بزچلوئی، وحید

136. کمیجانی بزچلوئی، وحید

رتبه : 99
رسانه : تهران پردیس
نوع مجوز : الکترونیک - برخط
دوره انتشار : پایگاه خبری
تعداد آرا :

1


درصد :

%0.06


گل گون، عبدالکریم

137. گل گون، عبدالکریم

رتبه : 99
رسانه : فقهی و حقوقی عرشیان فارس
نوع مجوز : چاپی
دوره انتشار : فصلنامه
تعداد آرا :

1


درصد :

%0.06


لاجوردی، سیدعلی

138. لاجوردی، سیدعلی

رتبه : 99
رسانه : فهام
نوع مجوز : الکترونیک - برخط
دوره انتشار : پایگاه خبری
تعداد آرا :

1


درصد :

%0.06


مازنی، محمدمهدی

139. مازنی، محمدمهدی

رتبه : 99
رسانه : گفت و گوی
نوع مجوز : الکترونیک - برخط
دوره انتشار : پایگاه خبری
تعداد آرا :

1


درصد :

%0.06


محمدی ابرده، سید محمد

140. محمدی ابرده، سید محمد

رتبه : 99
رسانه : صبح مشهد
نوع مجوز : الکترونیک - برخط
دوره انتشار : پایگاه خبری
تعداد آرا :

1


درصد :

%0.06


محمدی شیخلر، علی

141. محمدی شیخلر، علی

رتبه : 99
رسانه : رزمی نیوز
نوع مجوز : الکترونیک - برخط
دوره انتشار : پایگاه خبری
تعداد آرا :

1


درصد :

%0.06


ملک محمدی، سعید

142. ملک محمدی، سعید

رتبه : 99
رسانه : صفحه دل
نوع مجوز : چاپی
دوره انتشار : ماهنامه
تعداد آرا :

1


درصد :

%0.06


مهدیان، رضا

143. مهدیان، رضا

رتبه : 99
رسانه : اخبار جامع شهرستان میامی
نوع مجوز : الکترونیک - برخط
دوره انتشار : پایگاه خبری
تعداد آرا :

1


درصد :

%0.06


نجاتی موسوی، سید علوان

144. نجاتی موسوی، سید علوان

رتبه : 99
رسانه : ندای رسا
نوع مجوز : چاپی
دوره انتشار : روزنامه
تعداد آرا :

1


درصد :

%0.06


هاشمی، مصطفی

145. هاشمی، مصطفی

رتبه : 99
رسانه : دو راه خبر
نوع مجوز : الکترونیک - برخط
دوره انتشار : پایگاه خبری
تعداد آرا :

1


درصد :

%0.06


یعقوبی، علیرضا

146. یعقوبی، علیرضا

رتبه : 99
رسانه : فردو
نوع مجوز : الکترونیک - برخط
دوره انتشار : پایگاه خبری
تعداد آرا :

1


درصد :

%0.06


اکبرنژاد هنزایی، محمد

147. اکبرنژاد هنزایی، محمد

رتبه : 147
رسانه : مهر یار
نوع مجوز : چاپی
دوره انتشار : فصلنامه
تعداد آرا :

0


درصد :

%0.00


توسلی، فتح الله

148. توسلی، فتح الله

رتبه : 147
رسانه : چشم انداز آینده
نوع مجوز : چاپی
دوره انتشار : فصلنامه
تعداد آرا :

0


درصد :

%0.00


حبیبی بی بالانی، قاسم

149. حبیبی بی بالانی، قاسم

رتبه : 147
رسانه : جنگل، خاک و فرسایش
نوع مجوز : الکترونیک - غیر برخط
دوره انتشار : فصلنامه
تعداد آرا :

0


درصد :

%0.00


سیف علی، سعید

150. سیف علی، سعید

رتبه : 147
رسانه : دیدبان ایران
نوع مجوز : الکترونیک - برخط
دوره انتشار : پایگاه خبری
تعداد آرا :

0


درصد :

%0.00


صادقی، محمد جواد

151. صادقی، محمد جواد

رتبه : 147
رسانه : کاسیان نیوز
نوع مجوز : الکترونیک - برخط
دوره انتشار : پایگاه خبری
تعداد آرا :

0


درصد :

%0.00


طالب نجف آبادی، سمیه

152. طالب نجف آبادی، سمیه

رتبه : 147
رسانه : دیباگران
نوع مجوز : چاپی
دوره انتشار : هفته نامه
تعداد آرا :

0


درصد :

%0.00


عارفی، محسن

153. عارفی، محسن

رتبه : 147
رسانه : خط شرق
نوع مجوز : الکترونیک - برخط
دوره انتشار : پایگاه خبری
تعداد آرا :

0


درصد :

%0.00


عشریه، سعید

154. عشریه، سعید

رتبه : 147
رسانه : مردم ساری
نوع مجوز : الکترونیک - برخط
دوره انتشار : پایگاه خبری
تعداد آرا :

0


درصد :

%0.00


قربانی، نادر

155. قربانی، نادر

رتبه : 147
رسانه : دریای فرهنگ
نوع مجوز : چاپی
دوره انتشار : هفته نامه
تعداد آرا :

0


درصد :

%0.00


ملحان، مسعود

156. ملحان، مسعود

رتبه : 147
رسانه : بندرنشینان جنوب
نوع مجوز : الکترونیک - برخط
دوره انتشار : پایگاه خبری
تعداد آرا :

0


درصد :

%0.00


میرباقری، میلاد

157. میرباقری، میلاد

رتبه : 147
رسانه : جنوب فارس
نوع مجوز : الکترونیک - برخط
دوره انتشار : پایگاه خبری
تعداد آرا :

0


درصد :

%0.00


میرپور، سید حسین

158. میرپور، سید حسین

رتبه : 147
رسانه : پاژ نگار
نوع مجوز : الکترونیک - برخط
دوره انتشار : پایگاه خبری
تعداد آرا :

0


درصد :

%0.00


نصیرمنش، بهروز

159. نصیرمنش، بهروز

رتبه : 147
رسانه : تمدن فردا
نوع مجوز : چاپی
دوره انتشار : ماهنامه
تعداد آرا :

0


درصد :

%0.00