انتخابات نمایندگی مدیران مسئول در هفدهمین دوره هیأت نظارت بر مطبوعات

شناسه نامزد : 994
کد ملی : 038####915
نام خانوادگی : حسینی کوهساری
نام : سید مفید
تاریخ تولد : 1354/04/25
میزان تحصیلات : دکترا قرآن و علوم از جامعةالمصطفی العالمیه
نام رسانه : حوزه. (الکترونیک - برخط ، خبرگزاری)
حسینی کوهساری، سید مفید

سوابق مطبوعاتی و اجرایی :