نوزدهمین انتخابات نماینده مدیران مسئول در هیأت نظارت برمطبوعات

تعداد نامزدهای تایید صلاحیت شده : 159

آذین، محمد رضا

1. آذین، محمد رضا

شناسه : 2693
کد ملی : 049####965
جنسیت : مرد
سن : 49
رسانه : درآمد نیوز
نوع مجوز : الکترونیک - برخط
دوره انتشار : پایگاه خبری

آقاسی، مجید

2. آقاسی، مجید

شناسه : 2907
کد ملی : 119####856
جنسیت : مرد
سن : 32
نوع مجوز : الکترونیک - برخط
دوره انتشار : پایگاه خبری

ابراهیم پور، محمد

3. ابراهیم پور، محمد

شناسه : 2937
کد ملی : 126####253
جنسیت : مرد
سن : 52
رسانه : عصر کاشان
نوع مجوز : الکترونیک - برخط
دوره انتشار : پایگاه خبری

ابراهیم زاده، نسترن

4. ابراهیم زاده، نسترن

شناسه : 2585
کد ملی : 049####968
جنسیت : زن
سن : 51
رسانه : جوان دیروز
نوع مجوز : چاپی
دوره انتشار : ماهنامه

ابراهیمی، مجتبی

5. ابراهیمی، مجتبی

شناسه : 3119
کد ملی : 214####205
جنسیت : مرد
سن : 53
رسانه : پیام سیاحت
نوع مجوز : چاپی
دوره انتشار : ماهنامه

ابوالحسنی، ناصر

6. ابوالحسنی، ناصر

شناسه : 2304
کد ملی : 157####549
جنسیت : مرد
سن : 33
رسانه : مادوند
نوع مجوز : الکترونیک - برخط
دوره انتشار : پایگاه خبری

احمدی، سجاد

7. احمدی، سجاد

شناسه : 2737
کد ملی : 184####950
جنسیت : مرد
سن : 43
رسانه : راه دیجیتال
نوع مجوز : الکترونیک - برخط
دوره انتشار : پایگاه خبری

احمدی لیوانی، سالار

8. احمدی لیوانی، سالار

شناسه : 2963
کد ملی : 202####842
جنسیت : مرد
سن : 35
رسانه : سالار نیوز
نوع مجوز : الکترونیک - برخط
دوره انتشار : پایگاه خبری

ارفعی، مصطفی

9. ارفعی، مصطفی

شناسه : 2801
کد ملی : 428####599
جنسیت : مرد
سن : 50
رسانه : زنگان امروز
نوع مجوز : چاپی
دوره انتشار : روزنامه

اسدالهی، حسین

10. اسدالهی، حسین

شناسه : 2187
کد ملی : 334####301
جنسیت : مرد
سن : 40
رسانه : مرد نیوز
نوع مجوز : الکترونیک - برخط
دوره انتشار : پایگاه خبری

اشرافی، مرتضی

11. اشرافی، مرتضی

شناسه : 2478
کد ملی : 239####988
جنسیت : مرد
سن : 41
نوع مجوز : چاپی
دوره انتشار : فصلنامه

اصلانی، یاسر

12. اصلانی، یاسر

شناسه : 2253
کد ملی : 006####204
جنسیت : مرد
سن : 43
رسانه : سایس من
نوع مجوز : الکترونیک - غیر برخط
دوره انتشار : ماهنامه

اقتصاد، علیرضا

13. اقتصاد، علیرضا

شناسه : 2556
کد ملی : 252####073
جنسیت : مرد
سن : 58
رسانه : احوال نیوز
نوع مجوز : الکترونیک - برخط
دوره انتشار : پایگاه خبری

اکبرنژاد هنزایی، محمد

14. اکبرنژاد هنزایی، محمد

شناسه : 2625
کد ملی : 446####150
جنسیت : مرد
سن : 51
رسانه : مهر یار
نوع مجوز : چاپی
دوره انتشار : فصلنامه

الفت، علیرضا

15. الفت، علیرضا

شناسه : 2762
کد ملی : 045####227
جنسیت : مرد
سن : 51
رسانه : بانگ سروش
نوع مجوز : الکترونیک - برخط
دوره انتشار : پایگاه خبری

امرائی، آرش

16. امرائی، آرش

شناسه : 2066
کد ملی : 598####855
جنسیت : مرد
سن : 48
نوع مجوز : الکترونیک - غیر برخط
دوره انتشار : فصلنامه

امیری، شهره

17. امیری، شهره

شناسه : 2535
کد ملی : 325####956
جنسیت : زن
سن : 43
نوع مجوز : الکترونیک - برخط
دوره انتشار : پایگاه خبری

ایزدی مقدم، ایمان

18. ایزدی مقدم، ایمان

شناسه : 2848
کد ملی : 007####321
جنسیت : مرد
سن : 37
رسانه : بیمه نویس
نوع مجوز : الکترونیک - برخط
دوره انتشار : پایگاه خبری

ایل بیگی زنگنه، سروش

19. ایل بیگی زنگنه، سروش

شناسه : 3083
کد ملی : 325####337
جنسیت : مرد
سن : 41
نوع مجوز : الکترونیک - برخط
دوره انتشار : پایگاه خبری

بساطی نظری، احمد

20. بساطی نظری، احمد

شناسه : 3070
کد ملی : 406####984
جنسیت : مرد
سن : 31
رسانه : پاعلم
نوع مجوز : الکترونیک - برخط
دوره انتشار : پایگاه خبری

بنام، رحیم

21. بنام، رحیم

شناسه : 3013
کد ملی : 600####949
جنسیت : مرد
سن : 44
رسانه : ریواس جنوب
نوع مجوز : الکترونیک - برخط
دوره انتشار : پایگاه خبری

بهوندیوسفی، محمد علی

22. بهوندیوسفی، محمد علی

شناسه : 1997
کد ملی : 191####193
جنسیت : مرد
سن : 66
نوع مجوز : چاپی
دوره انتشار : هفته نامه

پارسی، علیرضا

23. پارسی، علیرضا

شناسه : 2899
کد ملی : 259####481
جنسیت : مرد
سن : 65
رسانه : آب و آئینه
نوع مجوز : چاپی
دوره انتشار : ماهنامه

پاک آیین، پدرام

24. پاک آیین، پدرام

شناسه : 2820
کد ملی : 006####281
جنسیت : مرد
سن : 47
رسانه : دانش رسانه
نوع مجوز : چاپی
دوره انتشار : ماهنامه

پاکزاد، علی

25. پاکزاد، علی

شناسه : 2656
کد ملی : 007####444
جنسیت : مرد
سن : 48
رسانه : عصر اقتصاد
نوع مجوز : چاپی
دوره انتشار : روزنامه

پروسنان، امیر

26. پروسنان، امیر

شناسه : 2753
کد ملی : 259####677
جنسیت : مرد
سن : 39
نوع مجوز : الکترونیک - برخط
دوره انتشار : پایگاه خبری

تاجریان، علیرضا

27. تاجریان، علیرضا

شناسه : 1967
کد ملی : 160####248
جنسیت : مرد
سن : 42
رسانه : فصل اقتصاد
نوع مجوز : الکترونیک - برخط
دوره انتشار : پایگاه خبری

تقوی مهر، سید عطاالله

28. تقوی مهر، سید عطاالله

شناسه : 3078
کد ملی : 422####396
جنسیت : مرد
سن : 34
رسانه : بانگ دنا
نوع مجوز : الکترونیک - برخط
دوره انتشار : پایگاه خبری

توسلی، فتح الله

29. توسلی، فتح الله

شناسه : 2742
کد ملی : 403####941
جنسیت : مرد
سن : 50
نوع مجوز : چاپی
دوره انتشار : فصلنامه

جعفری، سید حسین

30. جعفری، سید حسین

شناسه : 2721
کد ملی : 352####757
جنسیت : مرد
سن : 54
رسانه : جنوب امروز
نوع مجوز : چاپی
دوره انتشار : هفته نامه

جعفری، سیدمصطفی

31. جعفری، سیدمصطفی

شناسه : 3050
کد ملی : 263####580
جنسیت : مرد
سن : 39
رسانه : تیتر قزوین
نوع مجوز : الکترونیک - برخط
دوره انتشار : پایگاه خبری

جلیلی، المیرا

32. جلیلی، المیرا

شناسه : 2614
کد ملی : 507####813
جنسیت : زن
سن : 35
رسانه : تابان خبر
نوع مجوز : الکترونیک - برخط
دوره انتشار : پایگاه خبری

جمشیدی، مهدی

33. جمشیدی، مهدی

شناسه : 2144
کد ملی : 006####701
جنسیت : مرد
سن : 45
رسانه : تهران رسانه
نوع مجوز : الکترونیک - برخط
دوره انتشار : پایگاه خبری

جنتی، مهدی

34. جنتی، مهدی

شناسه : 2621
کد ملی : 038####654
جنسیت : مرد
سن : 43
رسانه : قم گویا
نوع مجوز : الکترونیک - برخط
دوره انتشار : پایگاه خبری

جویا، نورالله

35. جویا، نورالله

شناسه : 3052
کد ملی : 454####112
جنسیت : مرد
سن : 36
رسانه : صدای جویا
نوع مجوز : الکترونیک - برخط
دوره انتشار : پایگاه خبری

چاقری، محمد

36. چاقری، محمد

شناسه : 2080
کد ملی : 038####467
جنسیت : مرد
سن : 47
نوع مجوز : چاپی
دوره انتشار : ماهنامه

چترآبگون، سهیلا

37. چترآبگون، سهیلا

شناسه : 3090
کد ملی : 086####969
جنسیت : زن
سن : 34
رسانه : اختر شرق
نوع مجوز : الکترونیک - برخط
دوره انتشار : پایگاه خبری

چگینی، احد

38. چگینی، احد

شناسه : 2197
کد ملی : 432####324
جنسیت : مرد
سن : 55
رسانه : صدای صنعت
نوع مجوز : چاپی
دوره انتشار : فصلنامه

حاجت پور بیرگانی، کیانوش

39. حاجت پور بیرگانی، کیانوش

شناسه : 2467
کد ملی : 175####227
جنسیت : مرد
سن : 47
رسانه : منبع خبر
نوع مجوز : الکترونیک - برخط
دوره انتشار : پایگاه خبری

حاجی امیری، رسول

40. حاجی امیری، رسول

شناسه : 2974
کد ملی : 094####161
جنسیت : مرد
سن : 52
رسانه : غذا و خراسان
نوع مجوز : چاپی
دوره انتشار : دو هفته نامه

حبیبی بی بالانی، قاسم

41. حبیبی بی بالانی، قاسم

شناسه : 2836
کد ملی : 005####272
جنسیت : مرد
سن : 53
نوع مجوز : الکترونیک - غیر برخط
دوره انتشار : فصلنامه

حسن پور، ابوالفضل

42. حسن پور، ابوالفضل

شناسه : 2032
کد ملی : 065####351
جنسیت : مرد
سن : 44
رسانه : خبر و هنر
نوع مجوز : الکترونیک - برخط
دوره انتشار : پایگاه خبری

حسینی ماهینی، سید احمد

43. حسینی ماهینی، سید احمد

شناسه : 2433
کد ملی : 003####277
جنسیت : مرد
سن : 69
رسانه : ماهین نیوز
نوع مجوز : الکترونیک - برخط
دوره انتشار : پایگاه خبری

حلیمی رازلیقی، فریدون

44. حلیمی رازلیقی، فریدون

شناسه : 2589
کد ملی : 006####261
جنسیت : مرد
سن : 43
رسانه : نقش جهان
نوع مجوز : چاپی
دوره انتشار : هفته نامه

حمزه پور، سلمان

45. حمزه پور، سلمان

شناسه : 2271
کد ملی : 153####781
جنسیت : مرد
سن : 57
رسانه : باما پرس
نوع مجوز : الکترونیک - برخط
دوره انتشار : پایگاه خبری

حیاتی، غلامرضا

46. حیاتی، غلامرضا

شناسه : 2901
کد ملی : 195####186
جنسیت : مرد
سن : 47
رسانه : موج جنوب
نوع مجوز : چاپی
دوره انتشار : هفته نامه

خامسی پور، فهام

47. خامسی پور، فهام

شناسه : 2229
کد ملی : 127####192
جنسیت : مرد
سن : 34
نوع مجوز : الکترونیک - غیر برخط
دوره انتشار : فصلنامه

خداپرست، مهدی

48. خداپرست، مهدی

شناسه : 2996
کد ملی : 483####285
جنسیت : مرد
سن : 42
نوع مجوز : الکترونیک - غیر برخط
دوره انتشار : فصلنامه

خراسانی، احمد

49. خراسانی، احمد

شناسه : 2257
کد ملی : 196####634
جنسیت : مرد
سن : 35
رسانه : اخبار لالی
نوع مجوز : الکترونیک - برخط
دوره انتشار : پایگاه خبری

خرمی اجیرلو، رامین

50. خرمی اجیرلو، رامین

شناسه : 2537
کد ملی : 504####407
جنسیت : مرد
سن : 42
رسانه : نیرو فروز
نوع مجوز : الکترونیک - غیر برخط
دوره انتشار : فصلنامه

خضریان، علی

51. خضریان، علی

شناسه : 2757
کد ملی : 006####898
جنسیت : مرد
سن : 40
نوع مجوز : چاپی
دوره انتشار : فصلنامه

خوش نیت، محمد

52. خوش نیت، محمد

شناسه : 2131
کد ملی : 172####031
جنسیت : مرد
سن : 50
رسانه : آذر قلم
نوع مجوز : الکترونیک - برخط
دوره انتشار : پایگاه خبری

خوشقدم برازجانی، ایمان

53. خوشقدم برازجانی، ایمان

شناسه : 2536
کد ملی : 352####509
جنسیت : مرد
سن : 43
رسانه : دیار جنوب
نوع مجوز : الکترونیک - برخط
دوره انتشار : پایگاه خبری

داودآبادی فراهانی، میثم

54. داودآبادی فراهانی، میثم

شناسه : 2399
کد ملی : 038####014
جنسیت : مرد
سن : 38
نوع مجوز : چاپی
دوره انتشار : فصلنامه

دریس، هادی

55. دریس، هادی

شناسه : 2917
کد ملی : 038####274
جنسیت : مرد
سن : 42
نوع مجوز : چاپی
دوره انتشار : روزنامه

دیده بان، محمد نقی

56. دیده بان، محمد نقی

شناسه : 2970
کد ملی : 146####920
جنسیت : مرد
سن : 52
رسانه : اخبار مرز
نوع مجوز : الکترونیک - برخط
دوره انتشار : پایگاه خبری

رحیمیان، فرشته

57. رحیمیان، فرشته

شناسه : 2140
کد ملی : 581####905
جنسیت : زن
سن : 40
رسانه : ایلام قلم
نوع مجوز : الکترونیک - برخط
دوره انتشار : پایگاه خبری

رستمی، امیر

58. رستمی، امیر

شناسه : 1989
کد ملی : 094####161
جنسیت : مرد
سن : 37
رسانه : رخداد پرس
نوع مجوز : الکترونیک - برخط
دوره انتشار : پایگاه خبری

رستمی، هادی

59. رستمی، هادی

شناسه : 2658
کد ملی : 516####725
جنسیت : مرد
سن : 41
رسانه : کار و اشتغال
نوع مجوز : الکترونیک - برخط
دوره انتشار : پایگاه خبری

رضایی، لیلا

60. رضایی، لیلا

شناسه : 2421
کد ملی : 006####623
جنسیت : زن
سن : 50
رسانه : موسیقی فارس
نوع مجوز : الکترونیک - برخط
دوره انتشار : پایگاه خبری

رضایی شیوایی، مهدی

61. رضایی شیوایی، مهدی

شناسه : 2279
کد ملی : 259####561
جنسیت : مرد
سن : 38
رسانه : همیار مردم
نوع مجوز : الکترونیک - برخط
دوره انتشار : پایگاه خبری

روشن زنجانی، فرهاد

62. روشن زنجانی، فرهاد

شناسه : 2783
کد ملی : 008####624
جنسیت : مرد
سن : 62
رسانه : روجا نیوز
نوع مجوز : الکترونیک - برخط
دوره انتشار : پایگاه خبری

زحمتکش، محمد رضا

63. زحمتکش، محمد رضا

شناسه : 3133
کد ملی : 045####093
جنسیت : مرد
سن : 59
رسانه : نبأ خبر
نوع مجوز : الکترونیک - برخط
دوره انتشار : پایگاه خبری

زمان پور، محسن

64. زمان پور، محسن

شناسه : 3073
کد ملی : 197####026
جنسیت : مرد
سن : 43
رسانه : دیدبان پرس
نوع مجوز : الکترونیک - برخط
دوره انتشار : پایگاه خبری

زمانی، اکبر

65. زمانی، اکبر

شناسه : 2281
کد ملی : 045####689
جنسیت : مرد
سن : 49
رسانه : پول و تجارت
نوع مجوز : الکترونیک - برخط
دوره انتشار : پایگاه خبری

ساعدی، خبات

66. ساعدی، خبات

شناسه : 2207
کد ملی : 373####053
جنسیت : مرد
سن : 39
رسانه : کورده واری
نوع مجوز : چاپی
دوره انتشار : ماهنامه

ساغری، سجاد

67. ساغری، سجاد

شناسه : 2841
کد ملی : 259####401
جنسیت : مرد
سن : 41
رسانه : گیلان نوا
نوع مجوز : الکترونیک - برخط
دوره انتشار : پایگاه خبری

سبحانی نیا، مرتضی

68. سبحانی نیا، مرتضی

شناسه : 2708
کد ملی : 006####241
جنسیت : مرد
سن : 42
رسانه : دولت آرمانی
نوع مجوز : الکترونیک - برخط
دوره انتشار : پایگاه خبری

سبزعلی گل، حسن

69. سبزعلی گل، حسن

شناسه : 3016
کد ملی : 038####693
جنسیت : مرد
سن : 35
رسانه : تراشه ورزشی
نوع مجوز : چاپی
دوره انتشار : هفته نامه

سفیدی، داریوش

70. سفیدی، داریوش

شناسه : 2960
کد ملی : 603####280
جنسیت : مرد
سن : 49
رسانه : سروش سبلان
نوع مجوز : چاپی
دوره انتشار : دو هفته نامه

سلطانی، زهرا

71. سلطانی، زهرا

شناسه : 3100
کد ملی : 209####001
جنسیت : زن
سن : 53
رسانه : شکوه شمال
نوع مجوز : چاپی
دوره انتشار : هفته نامه

سلیمی شیوائی، هاجر

72. سلیمی شیوائی، هاجر

شناسه : 2225
کد ملی : 272####649
جنسیت : زن
سن : 45
رسانه : انزلی فردا
نوع مجوز : چاپی
دوره انتشار : فصلنامه

سیف علی، سعید

73. سیف علی، سعید

شناسه : 2843
کد ملی : 325####599
جنسیت : مرد
سن : 40
نوع مجوز : الکترونیک - برخط
دوره انتشار : پایگاه خبری

شجره پورصلواتی، نصرت اله

74. شجره پورصلواتی، نصرت اله

شناسه : 2542
کد ملی : 299####289
جنسیت : مرد
سن : 53
نوع مجوز : الکترونیک - غیر برخط
دوره انتشار : دو فصلنامه

شریفی، علی

75. شریفی، علی

شناسه : 2342
کد ملی : 031####240
جنسیت : مرد
سن : 32
رسانه : افق تهران
نوع مجوز : الکترونیک - برخط
دوره انتشار : پایگاه خبری

شریفی بناب، سید هادی

76. شریفی بناب، سید هادی

شناسه : 3135
کد ملی : 155####682
جنسیت : مرد
سن : 36
رسانه : پول بانک
نوع مجوز : الکترونیک - برخط
دوره انتشار : پایگاه خبری

شکری، حسن

77. شکری، حسن

شناسه : 2366
کد ملی : 259####246
جنسیت : مرد
سن : 54
رسانه : اعتبار کهن
نوع مجوز : چاپی
دوره انتشار : هفته نامه

شکوریان، جعفر

78. شکوریان، جعفر

شناسه : 2954
کد ملی : 506####619
جنسیت : مرد
سن : 61
رسانه : عجب شیر
نوع مجوز : چاپی
دوره انتشار : روزنامه

شمسی، نسرین

79. شمسی، نسرین

شناسه : 3124
کد ملی : 049####250
جنسیت : زن
سن : 45
رسانه : چرخ صنعت
نوع مجوز : چاپی
دوره انتشار : ماهنامه

صاحب الزمانی، محمد

80. صاحب الزمانی، محمد

شناسه : 2237
کد ملی : 603####622
جنسیت : مرد
سن : 71
نوع مجوز : چاپی
دوره انتشار : فصلنامه

صادقی، محمد جواد

81. صادقی، محمد جواد

شناسه : 2888
کد ملی : 126####352
جنسیت : مرد
سن : 40
رسانه : کاسیان نیوز
نوع مجوز : الکترونیک - برخط
دوره انتشار : پایگاه خبری

صارمی، لیلا

82. صارمی، لیلا

شناسه : 3087
کد ملی : 557####101
جنسیت : زن
سن : 39
نوع مجوز : چاپی
دوره انتشار : هفته نامه

صالحی کچومثقالی، معصومه

83. صالحی کچومثقالی، معصومه

شناسه : 2694
کد ملی : 006####721
جنسیت : زن
سن : 48
رسانه : اقتصاد ملت
نوع مجوز : الکترونیک - برخط
دوره انتشار : پایگاه خبری

صائمی، داود

84. صائمی، داود

شناسه : 2312
کد ملی : 008####212
جنسیت : مرد
سن : 38
نوع مجوز : الکترونیک - غیر برخط
دوره انتشار : فصلنامه

صفائی، محمد

85. صفائی، محمد

شناسه : 2719
کد ملی : 038####666
جنسیت : مرد
سن : 42
رسانه : افق قم
نوع مجوز : الکترونیک - برخط
دوره انتشار : پایگاه خبری

صفوی میرمحله، سید شهرام

86. صفوی میرمحله، سید شهرام

شناسه : 2547
کد ملی : 516####774
جنسیت : مرد
سن : 54
رسانه : تیجره
نوع مجوز : چاپی
دوره انتشار : ماهنامه

صیدمحمدی، حمیدرضا

87. صیدمحمدی، حمیدرضا

شناسه : 2548
کد ملی : 004####896
جنسیت : مرد
سن : 60
رسانه : کلینی نیوز
نوع مجوز : الکترونیک - برخط
دوره انتشار : پایگاه خبری

طالب زاده، مجید

88. طالب زاده، مجید

شناسه : 2663
کد ملی : 005####281
جنسیت : مرد
سن : 57
نوع مجوز : چاپی
دوره انتشار : ماهنامه

طالب نجف آبادی، سمیه

89. طالب نجف آبادی، سمیه

شناسه : 2543
کد ملی : 109####408
جنسیت : زن
سن : 43
رسانه : دیباگران
نوع مجوز : چاپی
دوره انتشار : هفته نامه

طهماسبی کوهپایه، لیدا

90. طهماسبی کوهپایه، لیدا

شناسه : 2660
کد ملی : 299####171
جنسیت : زن
سن : 38
نوع مجوز : الکترونیک - برخط
دوره انتشار : پایگاه خبری

عارفی، محسن

91. عارفی، محسن

شناسه : 3028
کد ملی : 085####812
جنسیت : مرد
سن : 35
رسانه : خط شرق
نوع مجوز : الکترونیک - برخط
دوره انتشار : پایگاه خبری

عباس زاده، رضا

92. عباس زاده، رضا

شناسه : 2156
کد ملی : 005####275
جنسیت : مرد
سن : 51
نوع مجوز : الکترونیک - برخط
دوره انتشار : پایگاه خبری

عباسی، حسن

93. عباسی، حسن

شناسه : 2573
کد ملی : 298####901
جنسیت : مرد
سن : 35
رسانه : اشکان نیوز
نوع مجوز : الکترونیک - برخط
دوره انتشار : پایگاه خبری

عبدالعزیزی، حسین

94. عبدالعزیزی، حسین

شناسه : 2860
کد ملی : 175####783
جنسیت : مرد
سن : 41
نوع مجوز : چاپی
دوره انتشار : هفته نامه

عبدالمحمدی، فاطمه

95. عبدالمحمدی، فاطمه

شناسه : 2653
کد ملی : 006####577
جنسیت : زن
سن : 44
رسانه : دنیای شقایق
نوع مجوز : چاپی
دوره انتشار : ماهنامه

عبدل، حسن

96. عبدل، حسن

شناسه : 2219
کد ملی : 007####701
جنسیت : مرد
سن : 40
رسانه : سیاسی نیوز
نوع مجوز : الکترونیک - برخط
دوره انتشار : پایگاه خبری

عبدلی، محمد

97. عبدلی، محمد

شناسه : 2909
کد ملی : 287####989
جنسیت : مرد
سن : 38
رسانه : کشکول
نوع مجوز : چاپی
دوره انتشار : فصلنامه

عسکری، امیرحسین

98. عسکری، امیرحسین

شناسه : 2037
کد ملی : 229####673
جنسیت : مرد
سن : 41
نوع مجوز : الکترونیک - غیر برخط
دوره انتشار : دو فصلنامه

عشریه، سعید

99. عشریه، سعید

شناسه : 2302
کد ملی : 205####432
جنسیت : مرد
سن : 30
رسانه : مردم ساری
نوع مجوز : الکترونیک - برخط
دوره انتشار : پایگاه خبری

عصاری، نفس

100. عصاری، نفس

شناسه : 2741
کد ملی : 457####729
جنسیت : زن
سن : 40
نوع مجوز : الکترونیک - برخط
دوره انتشار : پایگاه خبری

عظیم وند، فردین

101. عظیم وند، فردین

شناسه : 2857
کد ملی : 145####917
جنسیت : مرد
سن : 32
نوع مجوز : چاپی
دوره انتشار : ماهنامه

علیزاده بناب، فاطمه

102. علیزاده بناب، فاطمه

شناسه : 2724
کد ملی : 001####834
جنسیت : زن
سن : 35
رسانه : ریشه ها
نوع مجوز : الکترونیک - برخط
دوره انتشار : پایگاه خبری

علیزاده شورگلی، علی

103. علیزاده شورگلی، علی

شناسه : 3143
کد ملی : 138####056
جنسیت : مرد
سن : 50
رسانه : آوای صبح
نوع مجوز : چاپی
دوره انتشار : دو هفته نامه

عیسی پور، صابر

104. عیسی پور، صابر

شناسه : 2619
کد ملی : 136####411
جنسیت : مرد
سن : 33
رسانه : تبریز بیدار
نوع مجوز : الکترونیک - برخط
دوره انتشار : پایگاه خبری

فتحی اسکولکی، فهیمه

105. فتحی اسکولکی، فهیمه

شناسه : 2804
کد ملی : 265####420
جنسیت : زن
سن : 47
رسانه : توسکا نیوز
نوع مجوز : الکترونیک - برخط
دوره انتشار : پایگاه خبری

فخری راینی، غلامرضا

106. فخری راینی، غلامرضا

شناسه : 2650
کد ملی : 482####245
جنسیت : مرد
سن : 52
رسانه : راین امروز
نوع مجوز : الکترونیک - برخط
دوره انتشار : پایگاه خبری

فضلی اصانلو، امیر

107. فضلی اصانلو، امیر

شناسه : 2606
کد ملی : 216####587
جنسیت : مرد
سن : 44
رسانه : پاکان پرس
نوع مجوز : الکترونیک - برخط
دوره انتشار : پایگاه خبری

قادرزاده، داوود

108. قادرزاده، داوود

شناسه : 2350
کد ملی : 292####394
جنسیت : مرد
سن : 35
رسانه : جهان نوین
نوع مجوز : الکترونیک - غیر برخط
دوره انتشار : فصلنامه

قاسمی، فاطمه

109. قاسمی، فاطمه

شناسه : 2328
کد ملی : 064####526
جنسیت : زن
سن : 35
رسانه : مبسوط
نوع مجوز : الکترونیک - برخط
دوره انتشار : پایگاه خبری

قاسمی میمند، عباس

110. قاسمی میمند، عباس

شناسه : 2381
کد ملی : 502####451
جنسیت : مرد
سن : 43
رسانه : سلام بازار
نوع مجوز : الکترونیک - برخط
دوره انتشار : پایگاه خبری

قائمی منش، رضا

111. قائمی منش، رضا

شناسه : 2223
کد ملی : 244####122
جنسیت : مرد
سن : 31
رسانه : مهر نما
نوع مجوز : الکترونیک - برخط
دوره انتشار : پایگاه خبری

قدمی، احسان

112. قدمی، احسان

شناسه : 2384
کد ملی : 007####078
جنسیت : مرد
سن : 42
رسانه : جهان موسیقی
نوع مجوز : الکترونیک - برخط
دوره انتشار : پایگاه خبری

قربانی، نادر

113. قربانی، نادر

شناسه : 2482
کد ملی : 407####479
جنسیت : مرد
سن : 64
رسانه : دریای فرهنگ
نوع مجوز : چاپی
دوره انتشار : هفته نامه

کارآمد، احمد

114. کارآمد، احمد

شناسه : 2943
کد ملی : 007####571
جنسیت : مرد
سن : 36
رسانه : جهت خبر
نوع مجوز : الکترونیک - برخط
دوره انتشار : پایگاه خبری

کاظمی، مهدی

115. کاظمی، مهدی

شناسه : 2802
کد ملی : 126####100
جنسیت : مرد
سن : 36
نوع مجوز : الکترونیک - برخط
دوره انتشار : پایگاه خبری

کاییدی، زواره

116. کاییدی، زواره

شناسه : 2867
کد ملی : 426####236
جنسیت : مرد
سن : 60
نوع مجوز : الکترونیک - برخط
دوره انتشار : پایگاه خبری

کربلائی حاجی‌اوغلی، حسن

117. کربلائی حاجی‌اوغلی، حسن

شناسه : 2946
کد ملی : 004####951
جنسیت : مرد
سن : 57
رسانه : نیک رو
نوع مجوز : الکترونیک - برخط
دوره انتشار : پایگاه خبری

کریمی، حسین

118. کریمی، حسین

شناسه : 1990
کد ملی : 008####348
جنسیت : مرد
سن : 36
رسانه : اقتصاد پویا
نوع مجوز : چاپی
دوره انتشار : روزنامه

کریمی راهجردی، اشرف

119. کریمی راهجردی، اشرف

شناسه : 2390
کد ملی : 006####429
جنسیت : زن
سن : 44
رسانه : فرهنگ پذیری
نوع مجوز : الکترونیک - برخط
دوره انتشار : پایگاه خبری

کمالی، مهدی

120. کمالی، مهدی

شناسه : 2699
کد ملی : 341####341
جنسیت : مرد
سن : 34
رسانه : هرمزبان
نوع مجوز : الکترونیک - برخط
دوره انتشار : پایگاه خبری

کمیجانی بزچلوئی، وحید

121. کمیجانی بزچلوئی، وحید

شناسه : 3008
کد ملی : 006####851
جنسیت : مرد
سن : 50
رسانه : تهران پردیس
نوع مجوز : الکترونیک - برخط
دوره انتشار : پایگاه خبری

کیان، مهدی

122. کیان، مهدی

شناسه : 2021
کد ملی : 007####241
جنسیت : مرد
سن : 40
نوع مجوز : الکترونیک - برخط
دوره انتشار : پایگاه خبری

گراوندی، شهرام

123. گراوندی، شهرام

شناسه : 3003
کد ملی : 481####234
جنسیت : مرد
سن : 51
نوع مجوز : چاپی
دوره انتشار : هفته نامه

گل گون، عبدالکریم

124. گل گون، عبدالکریم

شناسه : 2181
کد ملی : 352####551
جنسیت : مرد
سن : 56
نوع مجوز : چاپی
دوره انتشار : فصلنامه

گلستانی، علی

125. گلستانی، علی

شناسه : 2238
کد ملی : 087####822
جنسیت : مرد
سن : 50
رسانه : مشهد رخداد
نوع مجوز : الکترونیک - برخط
دوره انتشار : پایگاه خبری

لاجوردی، سیدعلی

126. لاجوردی، سیدعلی

شناسه : 2518
کد ملی : 007####813
جنسیت : مرد
سن : 41
رسانه : فهام
نوع مجوز : الکترونیک - برخط
دوره انتشار : پایگاه خبری

مازنی، محمدمهدی

127. مازنی، محمدمهدی

شناسه : 2349
کد ملی : 093####248
جنسیت : مرد
سن : 42
رسانه : گفت و گوی
نوع مجوز : الکترونیک - برخط
دوره انتشار : پایگاه خبری

مالی، محمد

128. مالی، محمد

شناسه : 3059
کد ملی : 175####458
جنسیت : مرد
سن : 42
رسانه : خوزی ها
نوع مجوز : چاپی
دوره انتشار : روزنامه

محمدزاده علمداری، بابک

129. محمدزاده علمداری، بابک

شناسه : 3025
کد ملی : 505####046
جنسیت : مرد
سن : 49
نوع مجوز : الکترونیک - برخط
دوره انتشار : پایگاه خبری

محمدی، سامان

130. محمدی، سامان

شناسه : 3020
کد ملی : 001####241
جنسیت : مرد
سن : 32
رسانه : پیشخوان پرس
نوع مجوز : الکترونیک - برخط
دوره انتشار : پایگاه خبری

محمدی، علی

131. محمدی، علی

شناسه : 3118
کد ملی : 004####692
جنسیت : مرد
سن : 65
رسانه : موج نو
نوع مجوز : چاپی
دوره انتشار : هفته نامه

محمدی ابرده، سید محمد

132. محمدی ابرده، سید محمد

شناسه : 2550
کد ملی : 093####939
جنسیت : مرد
سن : 44
رسانه : صبح مشهد
نوع مجوز : الکترونیک - برخط
دوره انتشار : پایگاه خبری

محمدی شیخلر، علی

133. محمدی شیخلر، علی

شناسه : 2717
کد ملی : 005####035
جنسیت : مرد
سن : 52
رسانه : رزمی نیوز
نوع مجوز : الکترونیک - برخط
دوره انتشار : پایگاه خبری

محمدی محمدی، فاطمه

134. محمدی محمدی، فاطمه

شناسه : 2927
کد ملی : 124####134
جنسیت : زن
سن : 31
رسانه : صدای نایین
نوع مجوز : الکترونیک - برخط
دوره انتشار : پایگاه خبری

مسعودی، فرانک

135. مسعودی، فرانک

شناسه : 3000
کد ملی : 407####161
جنسیت : زن
سن : 58
نوع مجوز : الکترونیک - برخط
دوره انتشار : پایگاه خبری

مظفری، منصور

136. مظفری، منصور

شناسه : 2119
کد ملی : 442####369
جنسیت : مرد
سن : 54
رسانه : آفتاب یزد
نوع مجوز : چاپی
دوره انتشار : روزنامه

ملائی ملاحتی، علیرضا

137. ملائی ملاحتی، علیرضا

شناسه : 2427
کد ملی : 005####381
جنسیت : مرد
سن : 55
رسانه : تجارت آوا
نوع مجوز : الکترونیک - برخط
دوره انتشار : پایگاه خبری

ملحان، مسعود

138. ملحان، مسعود

شناسه : 2930
کد ملی : 661####827
جنسیت : مرد
سن : 55
نوع مجوز : الکترونیک - برخط
دوره انتشار : پایگاه خبری

ملک محمدی، سعید

139. ملک محمدی، سعید

شناسه : 3021
کد ملی : 313####040
جنسیت : مرد
سن : 48
رسانه : صفحه دل
نوع مجوز : چاپی
دوره انتشار : ماهنامه

موحدفرد، یاسر

140. موحدفرد، یاسر

شناسه : 2882
کد ملی : 006####791
جنسیت : مرد
سن : 43
نوع مجوز : الکترونیک - برخط
دوره انتشار : پایگاه خبری

مهدوی ورکی، عباس

141. مهدوی ورکی، عباس

شناسه : 2142
کد ملی : 229####585
جنسیت : مرد
سن : 48
رسانه : عصر میزبان
نوع مجوز : الکترونیک - برخط
دوره انتشار : پایگاه خبری

مهدیان، رضا

142. مهدیان، رضا

شناسه : 2356
کد ملی : 520####346
جنسیت : مرد
سن : 45
نوع مجوز : الکترونیک - برخط
دوره انتشار : پایگاه خبری

میرباقری، میلاد

143. میرباقری، میلاد

شناسه : 3034
کد ملی : 423####414
جنسیت : مرد
سن : 36
رسانه : جنوب فارس
نوع مجوز : الکترونیک - برخط
دوره انتشار : پایگاه خبری

میرپور، سید حسین

144. میرپور، سید حسین

شناسه : 3134
کد ملی : 003####844
جنسیت : مرد
سن : 59
رسانه : پاژ نگار
نوع مجوز : الکترونیک - برخط
دوره انتشار : پایگاه خبری

میرنبی بابلی، سید قاسم

145. میرنبی بابلی، سید قاسم

شناسه : 2869
کد ملی : 206####030
جنسیت : مرد
سن : 38
رسانه : عاشورا نیوز
نوع مجوز : الکترونیک - برخط
دوره انتشار : پایگاه خبری

ناصرآزاد، سجاد

146. ناصرآزاد، سجاد

شناسه : 3127
کد ملی : 146####174
جنسیت : مرد
سن : 41
نوع مجوز : چاپی
دوره انتشار : دو هفته نامه

نامور، هومن

147. نامور، هومن

شناسه : 2976
کد ملی : 007####271
جنسیت : مرد
سن : 46
نوع مجوز : چاپی
دوره انتشار : فصلنامه

نجاتی موسوی، سید علوان

148. نجاتی موسوی، سید علوان

شناسه : 2845
کد ملی : 526####364
جنسیت : مرد
سن : 61
رسانه : ندای رسا
نوع مجوز : چاپی
دوره انتشار : روزنامه

نژادیان، محمدعلی

149. نژادیان، محمدعلی

شناسه : 2008
کد ملی : 007####126
جنسیت : مرد
سن : 45
نوع مجوز : الکترونیک - برخط
دوره انتشار : پایگاه خبری

نصیرمنش، بهروز

150. نصیرمنش، بهروز

شناسه : 2664
کد ملی : 001####554
جنسیت : مرد
سن : 35
رسانه : تمدن فردا
نوع مجوز : چاپی
دوره انتشار : ماهنامه

نوروزی، حجت

151. نوروزی، حجت

شناسه : 2951
کد ملی : 450####497
جنسیت : مرد
سن : 42
رسانه : فریاد
نوع مجوز : الکترونیک - برخط
دوره انتشار : پایگاه خبری

واشقانی فراهانی، فاطمه

152. واشقانی فراهانی، فاطمه

شناسه : 3151
کد ملی : 006####713
جنسیت : زن
سن : 47
رسانه : ریتم آینده
نوع مجوز : الکترونیک - برخط
دوره انتشار : پایگاه خبری

هاشمی، مصطفی

153. هاشمی، مصطفی

شناسه : 1965
کد ملی : 008####018
جنسیت : مرد
سن : 37
رسانه : دو راه خبر
نوع مجوز : الکترونیک - برخط
دوره انتشار : پایگاه خبری

هدایتی، مریم

154. هدایتی، مریم

شناسه : 2850
کد ملی : 443####073
جنسیت : زن
سن : 46
رسانه : طلوع یزد
نوع مجوز : الکترونیک - برخط
دوره انتشار : پایگاه خبری

هدایتی بنیادآباد، محسن

155. هدایتی بنیادآباد، محسن

شناسه : 2470
کد ملی : 209####434
جنسیت : مرد
سن : 44
رسانه : خزر نما
نوع مجوز : الکترونیک - برخط
دوره انتشار : پایگاه خبری

یعثوبی کلیبر، بهزاد

156. یعثوبی کلیبر، بهزاد

شناسه : 2013
کد ملی : 519####923
جنسیت : مرد
سن : 41
رسانه : خبر آمد
نوع مجوز : الکترونیک - برخط
دوره انتشار : پایگاه خبری

یعقوبی، علیرضا

157. یعقوبی، علیرضا

شناسه : 3053
کد ملی : 650####970
جنسیت : مرد
سن : 54
رسانه : فردو
نوع مجوز : الکترونیک - برخط
دوره انتشار : پایگاه خبری

یگانه، ساسان

158. یگانه، ساسان

شناسه : 2485
کد ملی : 228####363
جنسیت : مرد
سن : 31
رسانه : سحاب پرس
نوع مجوز : الکترونیک - برخط
دوره انتشار : پایگاه خبری

یوسفی افراکتی، یوسف

159. یوسفی افراکتی، یوسف

شناسه : 3094
کد ملی : 216####982
جنسیت : مرد
سن : 41
رسانه : ریحان نیوز
نوع مجوز : الکترونیک - برخط
دوره انتشار : پایگاه خبری