انتخابات نمایندگی مدیران مسئول در هفدهمین دوره هیأت نظارت بر مطبوعات

شناسه نامزد : 735
کد ملی : 004####692
نام خانوادگی : محمدی
نام : علی
تاریخ تولد : 1338/07/25
میزان تحصیلات : کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی از واحد تهران غرب
نام رسانه : موج نو (چاپی ، هفته نامه)
محمدی، علی

سوابق مطبوعاتی و اجرایی :