انتخابات نمایندگی مدیران مسئول در هفدهمین دوره هیأت نظارت بر مطبوعات

شناسه نامزد : 1021
کد ملی : 006####277
نام خانوادگی : علی پور
نام : رسول
تاریخ تولد : 1353/09/16
میزان تحصیلات : کارشناسی حقوق از جنوب
نام رسانه : روز سایه بان (چاپی ، ماهنامه)
علی پور، رسول

سوابق مطبوعاتی و اجرایی :