انتخابات نمایندگی مدیران مسئول در هفدهمین دوره هیأت نظارت بر مطبوعات

شناسه نامزد : 596
کد ملی : 325####435
نام خانوادگی : آقایان مقدم
نام : عاطفه
تاریخ تولد : 1355/03/29
میزان تحصیلات : کارشناسی ادبیات فارسی از دانشگاه آزاداسلامی فیروآبادفارس
نام رسانه : سلام کرمانشاه (چاپی ، هفته نامه)
آقایان مقدم، عاطفه

سوابق مطبوعاتی و اجرایی :