انتخابات نمایندگی مدیران مسئول در هفدهمین دوره هیأت نظارت بر مطبوعات

شناسه نامزد : 762
کد ملی : 006####228
نام خانوادگی : فرشاد
نام : رضا
تاریخ تولد : 1352/11/17
میزان تحصیلات : کارشناسی ارشد کشاورزی از واحدکرج
نام رسانه : شکوفه (چاپی ، ماهنامه)
فرشاد، رضا

سوابق مطبوعاتی و اجرایی :