انتخابات نمایندگی مدیران مسئول در هفدهمین دوره هیأت نظارت بر مطبوعات

شناسه نامزد : 883
کد ملی : 007####358
نام خانوادگی : ممی نژاد اصل مرنی
نام : فریبا
تاریخ تولد : 1360/03/08
میزان تحصیلات : کاردانی روانشناسی از مرکز ورامین
نام رسانه : طلوع خرداد (چاپی ، ماهنامه)
ممی نژاد اصل مرنی، فریبا

سوابق مطبوعاتی و اجرایی :