مشخصات انتخابات

نوزدهمین انتخابات نماینده مدیران مسئول در هیأت نظارت برمطبوعات

اتمام رای گیری

تعداد نامزدهای تایید صلاحیت شده : 159
تعداد نامزدهای انصراف داده : 112
درصد مشارکت : 53.40
تعداد افراد واجد شرایط : 2,942
تعداد افراد رای دهنده : 1,571
زمان برگزاری : یکشنبه 1401/08/29 ساعت 10:00 الی یکشنبه 1401/08/29 ساعت 16:00
زمان اعلام نامزدی : دوشنبه 1401/07/04 ساعت 00:00 الی شنبه 1401/07/16 ساعت 23:55
زمان اعلام انصراف از نامزدی : دوشنبه 1401/07/04 ساعت 00:00 الی شنبه 1401/08/28 ساعت 16:00
آخرین اخبار