انتخابات نمایندگی مدیران مسئول در هفدهمین دوره هیأت نظارت بر مطبوعات

شناسه نامزد : 709
کد ملی : 551####318
نام خانوادگی : دهستانی مجومرد
نام : هادی
تاریخ تولد : 1364/04/20
میزان تحصیلات : کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات از علم و هنر یزد
نام رسانه : پیام رضوان (چاپی ، فصلنامه)
دهستانی مجومرد، هادی

سوابق مطبوعاتی و اجرایی :