انتخابات نمایندگی مدیران مسئول در هفدهمین دوره هیأت نظارت بر مطبوعات

شناسه نامزد : 755
کد ملی : 106####679
نام خانوادگی : جعفری
نام : سودابه
تاریخ تولد : 1363/06/30
میزان تحصیلات : کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی از نیشابور
نام رسانه : خاتون شرق (چاپی ، ماهنامه)
جعفری، سودابه

سوابق مطبوعاتی و اجرایی :