انتخابات نمایندگی مدیران مسئول در هفدهمین دوره هیأت نظارت بر مطبوعات

شناسه نامزد : 672
کد ملی : 313####987
نام خانوادگی : مهدی خانی
نام : علی
تاریخ تولد : 1359/01/01
میزان تحصیلات :
نام رسانه : سرمه بیداری (چاپی ، هفته نامه)
مهدی خانی، علی

سوابق مطبوعاتی و اجرایی :