انتخابات نمایندگی مدیران مسئول در هفدهمین دوره هیأت نظارت بر مطبوعات

شناسه نامزد : 875
کد ملی : 087####658
نام خانوادگی : زارعی ولی آباد
نام : میلاد
تاریخ تولد : 1366/04/13
میزان تحصیلات : کارشناسی مهندسی کامپیوتر از شاهرود
نام رسانه : شهر و روستا (چاپی ، ماهنامه)
زارعی ولی آباد، میلاد

سوابق مطبوعاتی و اجرایی :