انتخابات نمایندگی مدیران مسئول در هفدهمین دوره هیأت نظارت بر مطبوعات

شناسه نامزد : 995
کد ملی : 168####151
نام خانوادگی : سلیمان زاده
نام : شهرام
تاریخ تولد : 1367/09/24
میزان تحصیلات : کارشناسی ساخت و تولید از آزاد واحد مراغه
نام رسانه : انعکاس بناب (الکترونیک - برخط ، پایگاه خبری)
سلیمان زاده، شهرام

سوابق مطبوعاتی و اجرایی :