انتخابات نمایندگی مدیران مسئول در هفدهمین دوره هیأت نظارت بر مطبوعات

شناسه نامزد : 854
کد ملی : 569####030
نام خانوادگی : خوش سیرت شالدهی
نام : حسین
تاریخ تولد : 1353/12/01
میزان تحصیلات : کارشناسی ادبیات از تالش
نام رسانه : دنیای اطلاعات برتر (چاپی ، هفته نامه)
خوش سیرت شالدهی، حسین

سوابق مطبوعاتی و اجرایی :