انتخابات نمایندگی مدیران مسئول در هفدهمین دوره هیأت نظارت بر مطبوعات

شناسه نامزد : 981
کد ملی : 137####167
نام خانوادگی : امینی اسکندانی
نام : پروین
تاریخ تولد : 1359/01/28
میزان تحصیلات : کاردانی معماری از دانشگاه آزاد اسلامی
نام رسانه : آناک (چاپی ، هفته نامه)
امینی اسکندانی، پروین

سوابق مطبوعاتی و اجرایی :