انتخابات نمایندگی مدیران مسئول در هفدهمین دوره هیأت نظارت بر مطبوعات

شناسه نامزد : 1002
کد ملی : 008####963
نام خانوادگی : فتحی
نام : میلاد
تاریخ تولد : 1365/11/19
میزان تحصیلات : کارشناسی ارشد طراحی شهری از زنجان
نام رسانه : پژوهش در هنر و علوم انسانی (چاپی ، ماهنامه)
فتحی، میلاد

سوابق مطبوعاتی و اجرایی :