انتخابات نمایندگی مدیران مسئول در هفدهمین دوره هیأت نظارت بر مطبوعات

شناسه نامزد : 700
کد ملی : 003####765
نام خانوادگی : رویتوند غیاثوند
نام : داود
تاریخ تولد : 1343/11/17
میزان تحصیلات : کارشناسی ارشد مدیریت کشاورزی از دانشگاه علوم تحقیقات
نام رسانه : هفت روز کشاورزان (چاپی ، روزنامه)
رویتوند غیاثوند، داود

سوابق مطبوعاتی و اجرایی :