انتخابات نمایندگی مدیران مسئول در هفدهمین دوره هیأت نظارت بر مطبوعات

بر اساس افراد واجد شرایط رای‌دهی بر اساس افراد شرکت کننده در انتخابات

میزان مشارکت
ردیف عنوان مقدار درصد
1 درصد افراد رای دهنده 1713 %50.16
2 درصد افراد رای نداده 1702 %49.84
جمع 3415 %100.00
شرکت کننده بر اساس دوره انتشار (1399/09/15 15:25:48)
ردیف عنوان مقدار درصد
1 روزنامه (چاپی) 172 %10.04
2 هفته نامه (چاپی) 259 %15.12
3 دو هفته نامه (چاپی) 115 %6.71
4 ماهنامه (چاپی) 258 %15.06
5 دو ماهنامه (چاپی) 30 %1.75
6 فصلنامه (چاپی) 115 %6.71
7 دو فصلنامه (چاپی) 23 %1.34
8 سالنامه (چاپی) 9 %0.53
9 خبرگزاری (الکترونیک - برخط ) 15 %0.88
10 پایگاه خبری (الکترونیک - برخط ) 683 %39.87
11 هفته نامه (الکترونیک - غیر برخط) 0 %0.00
12 ماهنامه (الکترونیک - غیر برخط) 10 %0.58
13 فصلنامه (الکترونیک - غیر برخط) 19 %1.11
14 دو فصلنامه (الکترونیک - غیر برخط) 4 %0.23
15 سالنامه (الکترونیک - غیر برخط) 1 %0.06
16 دو ماهنامه (الکترونیک - غیر برخط) 0 %0.00
جمع 1713 %100.00
شرکت کننده بر اساس نوع مجوز (1399/09/15 15:25:48)
ردیف عنوان مقدار درصد
1 چاپی 981 %57.27
2 الکترونیک - برخط 698 %40.75
3 الکترونیک - غیر برخط 34 %1.98
جمع 1713 %100.00
شرکت کننده بر اساس استان دفتر مرکزی (1399/09/15 15:25:48)
ردیف عنوان مقدار درصد
1 تهران 779 از 1623 %48.00
2 آذربایجان شرقی 66 از 129 %51.16
3 آذربایجان غربی 42 از 58 %72.41
4 اردبیل 45 از 59 %76.27
5 اصفهان 56 از 135 %41.48
6 البرز 31 از 51 %60.78
7 ایلام 12 از 23 %52.17
8 بوشهر 21 از 37 %56.76
9 چهارمحال و بختیاری 8 از 21 %38.10
10 خراسان جنوبی 19 از 34 %55.88
11 خراسان رضوی 50 از 126 %39.68
12 خراسان شمالی 4 از 8 %50.00
13 خوزستان 40 از 69 %57.97
14 زنجان 17 از 22 %77.27
15 سمنان 10 از 23 %43.48
16 سیستان و بلوچستان 15 از 25 %60.00
ردیف عنوان مقدار درصد
17 فارس 45 از 95 %47.37
18 قزوین 9 از 19 %47.37
19 قم 38 از 79 %48.10
20 کردستان 11 از 15 %73.33
21 کرمان 70 از 123 %56.91
22 کرمانشاه 34 از 64 %53.13
23 کهگیلویه و بویراحمد 25 از 39 %64.10
24 گلستان 34 از 56 %60.71
25 گیلان 57 از 139 %41.01
26 لرستان 29 از 57 %50.88
27 مازندران 61 از 109 %55.96
28 مرکزی 11 از 32 %34.38
29 هرمزگان 23 از 32 %71.88
30 همدان 22 از 46 %47.83
31 یزد 29 از 67 %43.28
شرکت کننده بر اساس گستره توزیع (1399/09/15 15:25:48)
ردیف عنوان مقدار درصد
1 سراسری 596 %58.60
2 منطقه ای 124 %12.19
3 استانی 241 %23.70
4 محلی 56 %5.51
جمع 1017 %100.00
شرکت کننده بر اساس جنسیت (1399/09/15 15:25:48)
ردیف عنوان مقدار درصد
1 زن 332 %19.38
2 مرد 1381 %80.62
جمع 1713 %100.00
شرکت کننده بر اساس سن و جنسیت (1399/09/15 15:25:48)
ردیف عنوان مقدار درصد
1 زن، سن 20 الی 29 سال 4 %0.23
2 زن، سن 30 الی 39 سال 145 %8.47
3 زن، سن 40 الی 49 سال 118 %6.89
4 زن، سن 50 الی 59 سال 52 %3.04
5 زن، سن 60 الی 69 سال 11 %0.64
6 زن، سن بیشتر از 70 سال 2 %0.12
7 مرد، سن 20 الی 29 سال 16 %0.93
8 مرد، سن 30 الی 39 سال 451 %26.34
9 مرد، سن 40 الی 49 سال 482 %28.15
10 مرد، سن 50 الی 59 سال 270 %15.77
11 مرد، سن 60 الی 69 سال 126 %7.36
12 مرد، سن بیشتر از 70 سال 35 %2.04
جمع 1712 %100.00