انتخابات نمایندگی مدیران مسئول در هفدهمین دوره هیأت نظارت بر مطبوعات

شناسه نامزد : 1034
کد ملی : 600####367
نام خانوادگی : آهنگ
نام : وحید
تاریخ تولد : 1367/09/01
میزان تحصیلات : کارشناسی علم تربیتی از یاسج
نام رسانه : خبر دیشموک (الکترونیک - برخط ، پایگاه خبری)
آهنگ، وحید

سوابق مطبوعاتی و اجرایی :