انتخابات نمایندگی مدیران مسئول در هفدهمین دوره هیأت نظارت بر مطبوعات

شناسه نامزد : 586
کد ملی : 191####652
نام خانوادگی : جعفری نژاد
نام : پوران
تاریخ تولد : 1343/06/02
میزان تحصیلات : کارشناسی ارشد علوم تربیتی از خوراسگان اصفهان
نام رسانه : فرهنگ رامهرمز (چاپی ، ماهنامه)
جعفری نژاد، پوران

سوابق مطبوعاتی و اجرایی :