هجدهمین انتخابات نماینده مدیران مسئول در هیأت نظارت برمطبوعات

پاک آیین، پدرام

1. پاک آیین، پدرام

رتبه : 1
رسانه : اسکناس
نوع مجوز : چاپی
دوره انتشار : روزنامه
تعداد آرا :

1030


درصد :

%45.56


رحمانیان، مهدی

2. رحمانیان، مهدی

رتبه : 2
رسانه : شرق
نوع مجوز : چاپی
دوره انتشار : روزنامه
تعداد آرا :

308


درصد :

%13.62


مقدم جهانگیری، بیژن

3. مقدم جهانگیری، بیژن

رتبه : 3
رسانه : الف
نوع مجوز : الکترونیک - برخط
دوره انتشار : پایگاه خبری
تعداد آرا :

225


درصد :

%9.95


کربلائی حاجی‌اوغلی، حسن

4. کربلائی حاجی‌اوغلی، حسن

رتبه : 4
رسانه : نیک رو
نوع مجوز : الکترونیک - برخط
دوره انتشار : پایگاه خبری
تعداد آرا :

143


درصد :

%6.32


حکیمی پور، احمد

5. حکیمی پور، احمد

رتبه : 5
رسانه : خاطرات سیاسی
نوع مجوز : چاپی
دوره انتشار : فصلنامه
تعداد آرا :

78


درصد :

%3.45


حلالی زاده، امید

6. حلالی زاده، امید

رتبه : 6
رسانه : راوی ملت
نوع مجوز : چاپی
دوره انتشار : روزنامه
تعداد آرا :

66


درصد :

%2.92


بهبهانی، علی اکبر

7. بهبهانی، علی اکبر

رتبه : 7
رسانه : سایه
نوع مجوز : چاپی
دوره انتشار : روزنامه
تعداد آرا :

48


درصد :

%2.12


آکوی محصل، شهلا

8. آکوی محصل، شهلا

رتبه : 8
رسانه : سینما معنا
نوع مجوز : الکترونیک - برخط
دوره انتشار : پایگاه خبری
تعداد آرا :

19


درصد :

%0.84


شفیعیان، علی اصغر

9. شفیعیان، علی اصغر

رتبه : 9
رسانه : انصاف خبر
نوع مجوز : الکترونیک - برخط
دوره انتشار : پایگاه خبری
تعداد آرا :

16


درصد :

%0.71


جهان تاب پور، خلیل

10. جهان تاب پور، خلیل

رتبه : 10
رسانه : عصر جهان
نوع مجوز : الکترونیک - برخط
دوره انتشار : پایگاه خبری
تعداد آرا :

13


درصد :

%0.57


شکوریان، جعفر

11. شکوریان، جعفر

رتبه : 11
رسانه : عجب شیر
نوع مجوز : چاپی
دوره انتشار : روزنامه
تعداد آرا :

12


درصد :

%0.53


ریاحی، میثم

12. ریاحی، میثم

رتبه : 12
رسانه : ریاح
نوع مجوز : چاپی
دوره انتشار : هفته نامه
تعداد آرا :

9


درصد :

%0.40


کاییدی، زواره

13. کاییدی، زواره

رتبه : 12
رسانه : گچساران نیوز
نوع مجوز : الکترونیک - برخط
دوره انتشار : پایگاه خبری
تعداد آرا :

9


درصد :

%0.40


اشرافی، مرتضی

14. اشرافی، مرتضی

رتبه : 14
رسانه : رصد نامه تحولات راهبردی بین الملل
نوع مجوز : چاپی
دوره انتشار : سالنامه
تعداد آرا :

8


درصد :

%0.35


افضلی، مهدی

15. افضلی، مهدی

رتبه : 14
رسانه : هنر آنلاین
نوع مجوز : الکترونیک - برخط
دوره انتشار : پایگاه خبری
تعداد آرا :

8


درصد :

%0.35


رستمی، ذکریا

16. رستمی، ذکریا

رتبه : 14
رسانه : باینگان
نوع مجوز : الکترونیک - برخط
دوره انتشار : پایگاه خبری
تعداد آرا :

8


درصد :

%0.35


اخوان اصغری، خلیل

17. اخوان اصغری، خلیل

رتبه : 17
رسانه : کاشف اسرار
نوع مجوز : الکترونیک - برخط
دوره انتشار : پایگاه خبری
تعداد آرا :

7


درصد :

%0.31


امامی، سید تقی

18. امامی، سید تقی

رتبه : 17
رسانه : میثاق با کوثر
نوع مجوز : چاپی
دوره انتشار : فصلنامه
تعداد آرا :

7


درصد :

%0.31


امراللهی پور، آتنا

19. امراللهی پور، آتنا

رتبه : 17
رسانه : راه مردم
نوع مجوز : چاپی
دوره انتشار : روزنامه
تعداد آرا :

7


درصد :

%0.31


امیرخانی، امیر

20. امیرخانی، امیر

رتبه : 17
رسانه : قفسه
نوع مجوز : چاپی
دوره انتشار : سالنامه
تعداد آرا :

7


درصد :

%0.31


ایزدی مقدم، ایمان

21. ایزدی مقدم، ایمان

رتبه : 17
رسانه : بیمه نویس
نوع مجوز : الکترونیک - برخط
دوره انتشار : پایگاه خبری
تعداد آرا :

7


درصد :

%0.31


سپه وند، نرگس

22. سپه وند، نرگس

رتبه : 17
رسانه : سنگ نوشته
نوع مجوز : الکترونیک - برخط
دوره انتشار : پایگاه خبری
تعداد آرا :

7


درصد :

%0.31


ابراهیمی، امیر

23. ابراهیمی، امیر

رتبه : 23
رسانه : ریگا
نوع مجوز : چاپی
دوره انتشار : هفته نامه
تعداد آرا :

6


درصد :

%0.27


حمیدی، نعیم

24. حمیدی، نعیم

رتبه : 23
رسانه : عصرماه اهواز
نوع مجوز : الکترونیک - برخط
دوره انتشار : پایگاه خبری
تعداد آرا :

6


درصد :

%0.27


صالحی، آزاده

25. صالحی، آزاده

رتبه : 23
رسانه : چراغ نامه
نوع مجوز : چاپی
دوره انتشار : ماهنامه
تعداد آرا :

6


درصد :

%0.27


معشوری، افشین

26. معشوری، افشین

رتبه : 23
رسانه : خردورز
نوع مجوز : چاپی
دوره انتشار : فصلنامه
تعداد آرا :

6


درصد :

%0.27


حسینی نیک، سید عباس

27. حسینی نیک، سید عباس

رتبه : 27
رسانه : مجد
نوع مجوز : چاپی
دوره انتشار : ماهنامه
تعداد آرا :

5


درصد :

%0.22


رحمانپور، فریبا

28. رحمانپور، فریبا

رتبه : 27
رسانه : خبر زاگرس
نوع مجوز : الکترونیک - برخط
دوره انتشار : پایگاه خبری
تعداد آرا :

5


درصد :

%0.22


رهبرنیا، رویا سادات

29. رهبرنیا، رویا سادات

رتبه : 27
رسانه : شمرون نامه
نوع مجوز : چاپی
دوره انتشار : ماهنامه
تعداد آرا :

5


درصد :

%0.22


محمودیان، میثم

30. محمودیان، میثم

رتبه : 27
رسانه : پگاه چهارمحال وبختیاری
نوع مجوز : چاپی
دوره انتشار : هفته نامه
تعداد آرا :

5


درصد :

%0.22


هاشمی، سیدحسین

31. هاشمی، سیدحسین

رتبه : 27
رسانه : سازه‌ خبر
نوع مجوز : الکترونیک - برخط
دوره انتشار : پایگاه خبری
تعداد آرا :

5


درصد :

%0.22


بایزیدی، علی

32. بایزیدی، علی

رتبه : 32
رسانه : استارباد
نوع مجوز : چاپی
دوره انتشار : فصلنامه
تعداد آرا :

4


درصد :

%0.18


جهانبخش، هوشنگ

33. جهانبخش، هوشنگ

رتبه : 32
رسانه : اول فارس
نوع مجوز : الکترونیک - برخط
دوره انتشار : پایگاه خبری
تعداد آرا :

4


درصد :

%0.18


حاجی اسفندیاری، شبنم

34. حاجی اسفندیاری، شبنم

رتبه : 32
رسانه : رسا نشر
نوع مجوز : الکترونیک - برخط
دوره انتشار : پایگاه خبری
تعداد آرا :

4


درصد :

%0.18


طالب زاده، مجید

35. طالب زاده، مجید

رتبه : 32
رسانه : دنیای شنا - ورزشهای آبی
نوع مجوز : چاپی
دوره انتشار : ماهنامه
تعداد آرا :

4


درصد :

%0.18


فدائی، مهدی

36. فدائی، مهدی

رتبه : 32
رسانه : مهر خانواده
نوع مجوز : الکترونیک - برخط
دوره انتشار : پایگاه خبری
تعداد آرا :

4


درصد :

%0.18


محرابی، حسن

37. محرابی، حسن

رتبه : 32
رسانه : آژنگ نیوز
نوع مجوز : الکترونیک - برخط
دوره انتشار : پایگاه خبری
تعداد آرا :

4


درصد :

%0.18


نوروزی، محمدرضا

38. نوروزی، محمدرضا

رتبه : 32
رسانه : نصیر نیوز
نوع مجوز : الکترونیک - برخط
دوره انتشار : پایگاه خبری
تعداد آرا :

4


درصد :

%0.18


واحدی، میلاد

39. واحدی، میلاد

رتبه : 32
رسانه : سردبیر پرس
نوع مجوز : الکترونیک - برخط
دوره انتشار : پایگاه خبری
تعداد آرا :

4


درصد :

%0.18


بازمانده خوری، محمد

40. بازمانده خوری، محمد

رتبه : 40
رسانه : خبرستان رفسنجان
نوع مجوز : الکترونیک - برخط
دوره انتشار : پایگاه خبری
تعداد آرا :

3


درصد :

%0.13


بیطرفان، محمد علی

41. بیطرفان، محمد علی

رتبه : 40
رسانه : خبر استان قم
نوع مجوز : الکترونیک - برخط
دوره انتشار : پایگاه خبری
تعداد آرا :

3


درصد :

%0.13


تقی زاده بهجتی، حامد

42. تقی زاده بهجتی، حامد

رتبه : 40
رسانه : سینما خانه
نوع مجوز : الکترونیک - برخط
دوره انتشار : پایگاه خبری
تعداد آرا :

3


درصد :

%0.13


جوادی، حامد

43. جوادی، حامد

رتبه : 40
رسانه : هفت مهر
نوع مجوز : الکترونیک - برخط
دوره انتشار : پایگاه خبری
تعداد آرا :

3


درصد :

%0.13


چاقری، محمد

44. چاقری، محمد

رتبه : 40
رسانه : نفت گاز و انرژی
نوع مجوز : چاپی
دوره انتشار : ماهنامه
تعداد آرا :

3


درصد :

%0.13


خوشقدم برازجانی، ایمان

45. خوشقدم برازجانی، ایمان

رتبه : 40
رسانه : دیار جنوب
نوع مجوز : الکترونیک - برخط
دوره انتشار : پایگاه خبری
تعداد آرا :

3


درصد :

%0.13


داودآبادی فراهانی، میثم

46. داودآبادی فراهانی، میثم

رتبه : 40
رسانه : پژوهشهای مهندسی و تکنولوژی
نوع مجوز : چاپی
دوره انتشار : فصلنامه
تعداد آرا :

3


درصد :

%0.13


دربان، زهرا

47. دربان، زهرا

رتبه : 40
رسانه : امید زندگی
نوع مجوز : چاپی
دوره انتشار : ماهنامه
تعداد آرا :

3


درصد :

%0.13


دیده بان، محمد نقی

48. دیده بان، محمد نقی

رتبه : 40
رسانه : دیده بان مرز
نوع مجوز : چاپی
دوره انتشار : فصلنامه
تعداد آرا :

3


درصد :

%0.13


رحیمی باباشیخعلی، نرجس

49. رحیمی باباشیخعلی، نرجس

رتبه : 40
رسانه : قند و عسل ها
نوع مجوز : چاپی
دوره انتشار : دو ماهنامه
تعداد آرا :

3


درصد :

%0.13


رنجبر، اکبر

50. رنجبر، اکبر

رتبه : 40
رسانه : ادبستان یزد
نوع مجوز : چاپی
دوره انتشار : فصلنامه
تعداد آرا :

3


درصد :

%0.13


روح الامین، سید علی

51. روح الامین، سید علی

رتبه : 40
رسانه : شیرین طنز
نوع مجوز : الکترونیک - برخط
دوره انتشار : پایگاه خبری
تعداد آرا :

3


درصد :

%0.13


زارع برزشی، محمدرضا

52. زارع برزشی، محمدرضا

رتبه : 40
رسانه : تلخند مشهد
نوع مجوز : چاپی
دوره انتشار : فصلنامه
تعداد آرا :

3


درصد :

%0.13


ساعدی، خبات

53. ساعدی، خبات

رتبه : 40
رسانه : کورده واری
نوع مجوز : چاپی
دوره انتشار : ماهنامه
تعداد آرا :

3


درصد :

%0.13


سبزعلی گل، حسن

54. سبزعلی گل، حسن

رتبه : 40
رسانه : تراشه ورزشی
نوع مجوز : چاپی
دوره انتشار : هفته نامه
تعداد آرا :

3


درصد :

%0.13


شفیعی، زهرا

55. شفیعی، زهرا

رتبه : 40
رسانه : روشنا نیوز
نوع مجوز : الکترونیک - برخط
دوره انتشار : پایگاه خبری
تعداد آرا :

3


درصد :

%0.13


علائیان، مهدی

56. علائیان، مهدی

رتبه : 40
رسانه : آیان نیوز
نوع مجوز : الکترونیک - برخط
دوره انتشار : پایگاه خبری
تعداد آرا :

3


درصد :

%0.13


عینالو، سیاوش

57. عینالو، سیاوش

رتبه : 40
رسانه : اخبار ملکان
نوع مجوز : الکترونیک - برخط
دوره انتشار : پایگاه خبری
تعداد آرا :

3


درصد :

%0.13


فداکار داورانی، ابوذر

58. فداکار داورانی، ابوذر

رتبه : 40
رسانه : ایستار نیوز
نوع مجوز : الکترونیک - برخط
دوره انتشار : پایگاه خبری
تعداد آرا :

3


درصد :

%0.13


فنایی، سیده راضیه

59. فنایی، سیده راضیه

رتبه : 40
رسانه : فسا مهر
نوع مجوز : چاپی
دوره انتشار : هفته نامه
تعداد آرا :

3


درصد :

%0.13


مطوری، اقدس

60. مطوری، اقدس

رتبه : 40
رسانه : موج جنوب
نوع مجوز : چاپی
دوره انتشار : هفته نامه
تعداد آرا :

3


درصد :

%0.13


موسوی، سیدعباس

61. موسوی، سیدعباس

رتبه : 40
رسانه : ایوان خشت خانه
نوع مجوز : الکترونیک - غیر برخط
دوره انتشار : فصلنامه
تعداد آرا :

3


درصد :

%0.13


میرزائیان، سیدرحمان

62. میرزائیان، سیدرحمان

رتبه : 40
رسانه : مشهد فردا
نوع مجوز : الکترونیک - برخط
دوره انتشار : پایگاه خبری
تعداد آرا :

3


درصد :

%0.13


ارشادی، میلاد

63. ارشادی، میلاد

رتبه : 63
رسانه : کرمانشاه تیتر
نوع مجوز : الکترونیک - برخط
دوره انتشار : پایگاه خبری
تعداد آرا :

2


درصد :

%0.09


بلوچی، حمیدرضا

64. بلوچی، حمیدرضا

رتبه : 63
رسانه : پژوهشهای بذر ایران
نوع مجوز : الکترونیک - غیر برخط
دوره انتشار : دو فصلنامه
تعداد آرا :

2


درصد :

%0.09


بهوندیوسفی، محمد علی

65. بهوندیوسفی، محمد علی

رتبه : 63
رسانه : رامهرمز نامه
نوع مجوز : چاپی
دوره انتشار : هفته نامه
تعداد آرا :

2


درصد :

%0.09


پالیز، حسین رضا

66. پالیز، حسین رضا

رتبه : 63
رسانه : بنیاد یگانه
نوع مجوز : چاپی
دوره انتشار : ماهنامه
تعداد آرا :

2


درصد :

%0.09


پیری سارمانلو، اژدر

67. پیری سارمانلو، اژدر

رتبه : 63
رسانه : world and international science
نوع مجوز : چاپی
دوره انتشار : فصلنامه
تعداد آرا :

2


درصد :

%0.09


حسن پور، ابوالفضل

68. حسن پور، ابوالفضل

رتبه : 63
رسانه : خبر و هنر
نوع مجوز : الکترونیک - برخط
دوره انتشار : پایگاه خبری
تعداد آرا :

2


درصد :

%0.09


درستکار کلومی، احسان

69. درستکار کلومی، احسان

رتبه : 63
رسانه : شهرسازی ایران
نوع مجوز : الکترونیک - غیر برخط
دوره انتشار : دو فصلنامه
تعداد آرا :

2


درصد :

%0.09


درستکارکلرمی، علیرضا

70. درستکارکلرمی، علیرضا

رتبه : 63
رسانه : عصر دیجیتال
نوع مجوز : الکترونیک - غیر برخط
دوره انتشار : دو فصلنامه
تعداد آرا :

2


درصد :

%0.09


دیناری، احمد

71. دیناری، احمد

رتبه : 63
رسانه : سیاحت و سفر
نوع مجوز : الکترونیک - غیر برخط
دوره انتشار : فصلنامه
تعداد آرا :

2


درصد :

%0.09


رفیعی طبا زواره، محمد علی

72. رفیعی طبا زواره، محمد علی

رتبه : 63
رسانه : نماد برتر
نوع مجوز : الکترونیک - برخط
دوره انتشار : پایگاه خبری
تعداد آرا :

2


درصد :

%0.09


سبحان زاده، کاظم

73. سبحان زاده، کاظم

رتبه : 63
رسانه : آیینه ءمهر
نوع مجوز : چاپی
دوره انتشار : دو هفته نامه
تعداد آرا :

2


درصد :

%0.09


شریفی بناب، سید هادی

74. شریفی بناب، سید هادی

رتبه : 63
رسانه : پول بانک
نوع مجوز : الکترونیک - برخط
دوره انتشار : پایگاه خبری
تعداد آرا :

2


درصد :

%0.09


شهروی، حمیدرضا

75. شهروی، حمیدرضا

رتبه : 63
رسانه : تهران صنعت
نوع مجوز : چاپی
دوره انتشار : ماهنامه
تعداد آرا :

2


درصد :

%0.09


صدری، عباسعلی

76. صدری، عباسعلی

رتبه : 63
رسانه : صبح شهرضا
نوع مجوز : الکترونیک - برخط
دوره انتشار : پایگاه خبری
تعداد آرا :

2


درصد :

%0.09


صفوی میرمحله، سید شهرام

77. صفوی میرمحله، سید شهرام

رتبه : 63
رسانه : تیجره
نوع مجوز : چاپی
دوره انتشار : ماهنامه
تعداد آرا :

2


درصد :

%0.09


ضیائی جباری، حسن

78. ضیائی جباری، حسن

رتبه : 63
رسانه : آذر تاش
نوع مجوز : چاپی
دوره انتشار : دو هفته نامه
تعداد آرا :

2


درصد :

%0.09


طاهرزاده موسویان، سید فخرالدین

79. طاهرزاده موسویان، سید فخرالدین

رتبه : 63
رسانه : تجهیز نیوز
نوع مجوز : الکترونیک - برخط
دوره انتشار : پایگاه خبری
تعداد آرا :

2


درصد :

%0.09


طباطبایی مزدآبادی، سید محسن

80. طباطبایی مزدآبادی، سید محسن

رتبه : 63
رسانه : اقتصاد و مدیریت شهری
نوع مجوز : چاپی
دوره انتشار : فصلنامه
تعداد آرا :

2


درصد :

%0.09


عرب زاده، حامد

81. عرب زاده، حامد

رتبه : 63
رسانه : خارگ نیوز
نوع مجوز : الکترونیک - برخط
دوره انتشار : پایگاه خبری
تعداد آرا :

2


درصد :

%0.09


عسکری، محمدجواد

82. عسکری، محمدجواد

رتبه : 63
رسانه : جام نیوز
نوع مجوز : الکترونیک - برخط
دوره انتشار : پایگاه خبری
تعداد آرا :

2


درصد :

%0.09


کیان، مهدی

83. کیان، مهدی

رتبه : 63
رسانه : پناه مردم
نوع مجوز : الکترونیک - غیر برخط
دوره انتشار : فصلنامه
تعداد آرا :

2


درصد :

%0.09


محتاطی، محمد

84. محتاطی، محمد

رتبه : 63
رسانه : محمودآباد آنلاین
نوع مجوز : الکترونیک - برخط
دوره انتشار : پایگاه خبری
تعداد آرا :

2


درصد :

%0.09


میزانی، مهدی

85. میزانی، مهدی

رتبه : 63
رسانه : وارنا خبر
نوع مجوز : الکترونیک - برخط
دوره انتشار : پایگاه خبری
تعداد آرا :

2


درصد :

%0.09


نژادیان، محمدعلی

86. نژادیان، محمدعلی

رتبه : 63
رسانه : موتورسیکلت نیوز
نوع مجوز : الکترونیک - برخط
دوره انتشار : پایگاه خبری
تعداد آرا :

2


درصد :

%0.09


امینی، پریزاد

87. امینی، پریزاد

رتبه : 87
رسانه : نگاه
نوع مجوز : الکترونیک - برخط
دوره انتشار : پایگاه خبری
تعداد آرا :

1


درصد :

%0.04


باقری، محمد

88. باقری، محمد

رتبه : 87
رسانه : کتیبه میراث شیعه
نوع مجوز : چاپی
دوره انتشار : سالنامه
تعداد آرا :

1


درصد :

%0.04


پیری، علی

89. پیری، علی

رتبه : 87
رسانه : ساعد نیوز
نوع مجوز : الکترونیک - برخط
دوره انتشار : پایگاه خبری
تعداد آرا :

1


درصد :

%0.04


تاراجیان، مهدی

90. تاراجیان، مهدی

رتبه : 87
رسانه : علوم حرکتی و رفتاری
نوع مجوز : الکترونیک - غیر برخط
دوره انتشار : فصلنامه
تعداد آرا :

1


درصد :

%0.04


تقوی راد، میر مسعود

91. تقوی راد، میر مسعود

رتبه : 87
رسانه : تقدیر
نوع مجوز : چاپی
دوره انتشار : ماهنامه
تعداد آرا :

1


درصد :

%0.04


جمشیدیان، شراره

92. جمشیدیان، شراره

رتبه : 87
رسانه : چاپار طوس
نوع مجوز : الکترونیک - برخط
دوره انتشار : پایگاه خبری
تعداد آرا :

1


درصد :

%0.04


حسین پور نشلی، عارف

93. حسین پور نشلی، عارف

رتبه : 87
رسانه : نگاه نشل
نوع مجوز : چاپی
دوره انتشار : ماهنامه
تعداد آرا :

1


درصد :

%0.04


حسینی ماهینی، سید احمد

94. حسینی ماهینی، سید احمد

رتبه : 87
رسانه : ماهین نیوز
نوع مجوز : الکترونیک - برخط
دوره انتشار : پایگاه خبری
تعداد آرا :

1


درصد :

%0.04


حق شناس کاشانی، محمد علی

95. حق شناس کاشانی، محمد علی

رتبه : 87
رسانه : معمار و مد امروز
نوع مجوز : چاپی
دوره انتشار : فصلنامه
تعداد آرا :

1


درصد :

%0.04


دانا، مجید

96. دانا، مجید

رتبه : 87
رسانه : شریعت نامه
نوع مجوز : چاپی
دوره انتشار : ماهنامه
تعداد آرا :

1


درصد :

%0.04


سیفی، محسن

97. سیفی، محسن

رتبه : 87
رسانه : ایشتار پرس
نوع مجوز : الکترونیک - برخط
دوره انتشار : پایگاه خبری
تعداد آرا :

1


درصد :

%0.04


شاهبداغی، زهره

98. شاهبداغی، زهره

رتبه : 87
رسانه : سیرجان رویداد
نوع مجوز : الکترونیک - برخط
دوره انتشار : پایگاه خبری
تعداد آرا :

1


درصد :

%0.04


صبحی، امین

99. صبحی، امین

رتبه : 87
رسانه : آوای نشاط
نوع مجوز : الکترونیک - برخط
دوره انتشار : پایگاه خبری
تعداد آرا :

1


درصد :

%0.04


طاهری، اسماعیل

100. طاهری، اسماعیل

رتبه : 87
رسانه : نگاه بیست
نوع مجوز : چاپی
دوره انتشار : هفته نامه
تعداد آرا :

1


درصد :

%0.04


عامری، احمد

101. عامری، احمد

رتبه : 87
رسانه : روابط عمومی نوین ایران
نوع مجوز : الکترونیک - برخط
دوره انتشار : پایگاه خبری
تعداد آرا :

1


درصد :

%0.04


کرد، باقر

102. کرد، باقر

رتبه : 87
رسانه : مرز پرگهر
نوع مجوز : چاپی
دوره انتشار : روزنامه
تعداد آرا :

1


درصد :

%0.04


محصصیان، مجید

103. محصصیان، مجید

رتبه : 87
رسانه : گزیده دنیای سرامیک
نوع مجوز : چاپی
دوره انتشار : فصلنامه
تعداد آرا :

1


درصد :

%0.04


محمودی، مصطفی

104. محمودی، مصطفی

رتبه : 87
رسانه : برزن نیوز
نوع مجوز : الکترونیک - برخط
دوره انتشار : پایگاه خبری
تعداد آرا :

1


درصد :

%0.04


میرزاکریمی، طاهر

105. میرزاکریمی، طاهر

رتبه : 87
رسانه : آبرومند
نوع مجوز : چاپی
دوره انتشار : ماهنامه
تعداد آرا :

1


درصد :

%0.04


ولی زاده، فرید

106. ولی زاده، فرید

رتبه : 87
رسانه : فوژان نیوز
نوع مجوز : الکترونیک - برخط
دوره انتشار : پایگاه خبری
تعداد آرا :

1


درصد :

%0.04


هاشمی یرکی، سید حجت

107. هاشمی یرکی، سید حجت

رتبه : 87
رسانه : ایران مراسم نیوز
نوع مجوز : الکترونیک - برخط
دوره انتشار : پایگاه خبری
تعداد آرا :

1


درصد :

%0.04


امینی، مصطفی

108. امینی، مصطفی

رتبه : 108
رسانه : ایصال نیوز
نوع مجوز : الکترونیک - برخط
دوره انتشار : پایگاه خبری
تعداد آرا :

0


درصد :

%0.00


جعفری نژاد، پوران

109. جعفری نژاد، پوران

رتبه : 108
رسانه : فرهنگ رامهرمز
نوع مجوز : چاپی
دوره انتشار : ماهنامه
تعداد آرا :

0


درصد :

%0.00


دانشی، سید سعید

110. دانشی، سید سعید

رتبه : 108
رسانه : مسیر خبر
نوع مجوز : الکترونیک - برخط
دوره انتشار : پایگاه خبری
تعداد آرا :

0


درصد :

%0.00


دست برآورده، احسان

111. دست برآورده، احسان

رتبه : 108
رسانه : میبدخبر
نوع مجوز : الکترونیک - برخط
دوره انتشار : پایگاه خبری
تعداد آرا :

0


درصد :

%0.00


عبدالمحمدی، فاطمه

112. عبدالمحمدی، فاطمه

رتبه : 108
رسانه : دنیای بچه ها
نوع مجوز : چاپی
دوره انتشار : ماهنامه
تعداد آرا :

0


درصد :

%0.00


کارگر ابرقوئی، محمدهادی

113. کارگر ابرقوئی، محمدهادی

رتبه : 108
رسانه : 15 دی ابرکوه
نوع مجوز : چاپی
دوره انتشار : دو هفته نامه
تعداد آرا :

0


درصد :

%0.00


مرادمند جلالی، حامد

114. مرادمند جلالی، حامد

رتبه : 108
رسانه : مرجع آنلاین
نوع مجوز : الکترونیک - برخط
دوره انتشار : پایگاه خبری
تعداد آرا :

0


درصد :

%0.00


موسوی، سید محمدرضا

115. موسوی، سید محمدرضا

رتبه : 108
رسانه : راهبرد سیاسی
نوع مجوز : الکترونیک - غیر برخط
دوره انتشار : فصلنامه
تعداد آرا :

0


درصد :

%0.00


میرجلیلی، سید محمد مهدی

116. میرجلیلی، سید محمد مهدی

رتبه : 108
رسانه : رشح قلم
نوع مجوز : الکترونیک - غیر برخط
دوره انتشار : هفته نامه
تعداد آرا :

0


درصد :

%0.00