هجدهمین انتخابات نماینده مدیران مسئول در هیأت نظارت برمطبوعات

شناسه نامزد : 1428
کد ملی : 137####666
نام خانوادگی : ضیایی جباری
نام : حسن
تاریخ تولد : 1355/06/20
میزان تحصیلات : کارشناسی ارشد مدیریت از میزان تبریز
نام رسانه : آذرتاش (چاپی ، دو هفته نامه)
ضیایی جباری، حسن

سوابق مطبوعاتی و اجرایی :
1-دانشجوی دکترای مدیریت رسانه
2-کارشناس ارشد مدیریت فناوری اطلاعات
3-لیسانس گرافیک چاپ وکاردانی نرم افزار کامپیوتر
4-صاحب امتیاز و مدیر مسئول هفته نامه آذرتاش
5-صاحب امتیاز و مدیر مسئول ماهنامه، فارسی/انگلیسی، چیت سازان
6-صاحب امتیاز و مدیر مسئول انتشارات چیت سازان
7-نویسنده کتب، پروپاگاندا، و کتب مجموعه مقالات ،پدافند رسانه ای در بستر رسانه های اجتماعی،تهدیدات ارزهای دیجیتال و الزام ارز ملی ،تکنیک های موثر استفاده از رسانه های اجتماعی
8-محقق و نویسنده مقالات علمی،با موضوع، رسانه های اجتماعی و پدافند رسانه ای
9- با پژوهش رساله دکترا در موضوع راستی آزمایی رسانه ای
10-بیست و پنج سال فعالیت فرهنگی و مطبوعاتی