هجدهمین انتخابات نماینده مدیران مسئول در هیأت نظارت برمطبوعات

شناسه نامزد : 1841
کد ملی : 407####463
نام خانوادگی : سپه وند
نام : نرگس
تاریخ تولد : 1364/05/06
میزان تحصیلات : کارشناسی کامپیوتر از جهاد دانشگاهی
نام رسانه : سنگ نوشته (الکترونیک - برخط ، پایگاه خبری)
سپه وند، نرگس

سوابق مطبوعاتی و اجرایی :
مدیر مسوول پایگاه خبری سنگ نوشته
مدیرمسوول نشریه شکوه زاگرس
سرپرست روزنامه ثروت در استان لرستان
عضو انجمن نویسندگان لرستان و انجمن اهل قلم ایران