هجدهمین انتخابات نماینده مدیران مسئول در هیأت نظارت برمطبوعات

شناسه نامزد : 1382
کد ملی : 495####222
نام خانوادگی : ابراهیمی
نام : امیر
تاریخ تولد : 1354/01/01
میزان تحصیلات : کارشناسی حقوق از مرکز چوانرود
نام رسانه : ریگا (چاپی ، هفته نامه)
ابراهیمی، امیر

سوابق مطبوعاتی و اجرایی :
۱-دبیر ستاد مبارزه با جرایم دادگستری
۲-مدیر مسئول هفته نامه ریگا
۳-مسئول کانون بسیج رسانه شهرستان جوانرود
۴-سرپرست روزنامه پیام زمان در استان کرمانشاه
۵-مسئول سابق بسیج هنرمندان جوانرود
۶-مدیر مسئول موسسه حقوقی
۷-خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان
۸-مشاور کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی دوره دهم
۹-دبیرانجمن روزنامه نگاران مسلمان در جوانرود
۱۰-دانشجوی دکتری حقوق عمومی در قم