هجدهمین انتخابات نماینده مدیران مسئول در هیأت نظارت برمطبوعات

شناسه نامزد : 1476
کد ملی : 053####381
نام خانوادگی : امراللهی پور
نام : آتنا
تاریخ تولد : 1355/02/17
میزان تحصیلات : کارشناسی محیط زیست از دانشگاه محیط زیست
نام رسانه : راه مردم (چاپی ، روزنامه)
امراللهی پور، آتنا

سوابق مطبوعاتی و اجرایی :