هجدهمین انتخابات نماینده مدیران مسئول در هیأت نظارت برمطبوعات

شناسه نامزد : 1310
کد ملی : 108####089
نام خانوادگی : امینی
نام : مصطفی
تاریخ تولد : 1369/07/11
میزان تحصیلات : کارشناسی علوم اجتماعی از پیام نور مرکز اصفهان
نام رسانه : ایصال نیوز (الکترونیک - برخط ، پایگاه خبری)
امینی، مصطفی

سوابق مطبوعاتی و اجرایی :
دانش آموخته علوم اجتماعی مقطع کارشناسی دانشگاه پیام نور
دانش آموخته روزنامه نگاری دانشگاه علامه طباطبایی
مدیرعامل مرکز کلینیکی بیدار
صاحب امتیاز و مدیرمسئول ایصال نیوز
نویسنده و روزنامه نگار
کارشناس رسانه