هجدهمین انتخابات نماینده مدیران مسئول در هیأت نظارت برمطبوعات

شناسه نامزد : 1593
کد ملی : 006####577
نام خانوادگی : عبدالمحمدی
نام : فاطمه
تاریخ تولد : 1358/11/20
میزان تحصیلات : کارشناسی تربیت مترجم زبان آلمانی از تهران مرکزی
نام رسانه : دنیای بچه ها (چاپی ، ماهنامه)
عبدالمحمدی، فاطمه

سوابق مطبوعاتی و اجرایی :
باسمه تعالی
بدین وسیله به نفع جناب پاک آیین اعلام انصراف می نمایم.