هجدهمین انتخابات نماینده مدیران مسئول در هیأت نظارت برمطبوعات

تعداد نامزدهای تایید صلاحیت شده : 116

آکوی محصل، شهلا

1. آکوی محصل، شهلا

شناسه : 1371
کد ملی : 005####835
جنسیت : زن
سن : 53
رسانه : سینما معنا
نوع مجوز : الکترونیک - برخط
دوره انتشار : پایگاه خبری

ابراهیمی، امیر

2. ابراهیمی، امیر

شناسه : 1382
کد ملی : 495####222
جنسیت : مرد
سن : 49
رسانه : ریگا
نوع مجوز : چاپی
دوره انتشار : هفته نامه

اخوان اصغری، خلیل

3. اخوان اصغری، خلیل

شناسه : 1733
کد ملی : 007####216
جنسیت : مرد
سن : 43
رسانه : کاشف اسرار
نوع مجوز : الکترونیک - برخط
دوره انتشار : پایگاه خبری

ارشادی، میلاد

4. ارشادی، میلاد

شناسه : 1435
کد ملی : 334####660
جنسیت : مرد
سن : 35
نوع مجوز : الکترونیک - برخط
دوره انتشار : پایگاه خبری

اشرافی، مرتضی

5. اشرافی، مرتضی

شناسه : 1282
کد ملی : 239####988
جنسیت : مرد
سن : 41
نوع مجوز : چاپی
دوره انتشار : سالنامه

افضلی، مهدی

6. افضلی، مهدی

شناسه : 1705
کد ملی : 004####134
جنسیت : مرد
سن : 54
رسانه : هنر آنلاین
نوع مجوز : الکترونیک - برخط
دوره انتشار : پایگاه خبری

امامی، سید تقی

7. امامی، سید تقی

شناسه : 1489
کد ملی : 114####734
جنسیت : مرد
سن : 62
نوع مجوز : چاپی
دوره انتشار : فصلنامه

امراللهی پور، آتنا

8. امراللهی پور، آتنا

شناسه : 1476
کد ملی : 053####381
جنسیت : زن
سن : 48
رسانه : راه مردم
نوع مجوز : چاپی
دوره انتشار : روزنامه

امیرخانی، امیر

9. امیرخانی، امیر

شناسه : 1274
کد ملی : 006####992
جنسیت : مرد
سن : 39
رسانه : قفسه
نوع مجوز : چاپی
دوره انتشار : سالنامه

امینی، پریزاد

10. امینی، پریزاد

شناسه : 1727
کد ملی : 507####321
جنسیت : زن
سن : 37
رسانه : نگاه
نوع مجوز : الکترونیک - برخط
دوره انتشار : پایگاه خبری

امینی، مصطفی

11. امینی، مصطفی

شناسه : 1310
کد ملی : 108####089
جنسیت : مرد
سن : 34
رسانه : ایصال نیوز
نوع مجوز : الکترونیک - برخط
دوره انتشار : پایگاه خبری

ایزدی مقدم، ایمان

12. ایزدی مقدم، ایمان

شناسه : 1516
کد ملی : 007####321
جنسیت : مرد
سن : 37
رسانه : بیمه نویس
نوع مجوز : الکترونیک - برخط
دوره انتشار : پایگاه خبری

بازمانده خوری، محمد

13. بازمانده خوری، محمد

شناسه : 1591
کد ملی : 305####543
جنسیت : مرد
سن : 36
نوع مجوز : الکترونیک - برخط
دوره انتشار : پایگاه خبری

باقری، محمد

14. باقری، محمد

شناسه : 1778
کد ملی : 001####241
جنسیت : مرد
سن : 33
نوع مجوز : چاپی
دوره انتشار : سالنامه

بایزیدی، علی

15. بایزیدی، علی

شناسه : 1718
کد ملی : 212####723
جنسیت : مرد
سن : 42
رسانه : استارباد
نوع مجوز : چاپی
دوره انتشار : فصلنامه

بلوچی، حمیدرضا

16. بلوچی، حمیدرضا

شناسه : 1483
کد ملی : 229####718
جنسیت : مرد
سن : 45
نوع مجوز : الکترونیک - غیر برخط
دوره انتشار : دو فصلنامه

بهبهانی، علی اکبر

17. بهبهانی، علی اکبر

شناسه : 1769
کد ملی : 181####855
جنسیت : مرد
سن : 77
رسانه : سایه
نوع مجوز : چاپی
دوره انتشار : روزنامه

بهوندیوسفی، محمد علی

18. بهوندیوسفی، محمد علی

شناسه : 1740
کد ملی : 191####193
جنسیت : مرد
سن : 66
نوع مجوز : چاپی
دوره انتشار : هفته نامه

بیطرفان، محمد علی

19. بیطرفان، محمد علی

شناسه : 1459
کد ملی : 038####181
جنسیت : مرد
سن : 42
رسانه : خبر استان قم
نوع مجوز : الکترونیک - برخط
دوره انتشار : پایگاه خبری

پاک آیین، پدرام

20. پاک آیین، پدرام

شناسه : 1830
کد ملی : 006####281
جنسیت : مرد
سن : 47
رسانه : اسکناس
نوع مجوز : چاپی
دوره انتشار : روزنامه

پالیز، حسین رضا

21. پالیز، حسین رضا

شناسه : 1766
کد ملی : 181####722
جنسیت : مرد
سن : 45
رسانه : بنیاد یگانه
نوع مجوز : چاپی
دوره انتشار : ماهنامه

پیری، علی

22. پیری، علی

شناسه : 1824
کد ملی : 150####168
جنسیت : مرد
سن : 39
رسانه : ساعد نیوز
نوع مجوز : الکترونیک - برخط
دوره انتشار : پایگاه خبری

پیری سارمانلو، اژدر

23. پیری سارمانلو، اژدر

شناسه : 1241
کد ملی : 291####491
جنسیت : مرد
سن : 35
نوع مجوز : چاپی
دوره انتشار : فصلنامه

تاراجیان، مهدی

24. تاراجیان، مهدی

شناسه : 1524
کد ملی : 420####594
جنسیت : مرد
سن : 41
نوع مجوز : الکترونیک - غیر برخط
دوره انتشار : فصلنامه

تقوی راد، میر مسعود

25. تقوی راد، میر مسعود

شناسه : 1782
کد ملی : 005####161
جنسیت : مرد
سن : 53
رسانه : تقدیر
نوع مجوز : چاپی
دوره انتشار : ماهنامه

تقی زاده بهجتی، حامد

26. تقی زاده بهجتی، حامد

شناسه : 1348
کد ملی : 006####127
جنسیت : مرد
سن : 41
رسانه : سینما خانه
نوع مجوز : الکترونیک - برخط
دوره انتشار : پایگاه خبری

جعفری نژاد، پوران

27. جعفری نژاد، پوران

شناسه : 1330
کد ملی : 191####652
جنسیت : زن
سن : 60
نوع مجوز : چاپی
دوره انتشار : ماهنامه

جمشیدیان، شراره

28. جمشیدیان، شراره

شناسه : 1625
کد ملی : 093####493
جنسیت : زن
سن : 44
رسانه : چاپار طوس
نوع مجوز : الکترونیک - برخط
دوره انتشار : پایگاه خبری

جوادی، حامد

29. جوادی، حامد

شناسه : 1499
کد ملی : 417####696
جنسیت : مرد
سن : 42
رسانه : هفت مهر
نوع مجوز : الکترونیک - برخط
دوره انتشار : پایگاه خبری

جهان تاب پور، خلیل

30. جهان تاب پور، خلیل

شناسه : 1277
کد ملی : 599####185
جنسیت : مرد
سن : 50
رسانه : عصر جهان
نوع مجوز : الکترونیک - برخط
دوره انتشار : پایگاه خبری

جهانبخش، هوشنگ

31. جهانبخش، هوشنگ

شناسه : 1600
کد ملی : 425####307
جنسیت : مرد
سن : 54
رسانه : اول فارس
نوع مجوز : الکترونیک - برخط
دوره انتشار : پایگاه خبری

چاقری، محمد

32. چاقری، محمد

شناسه : 1315
کد ملی : 038####467
جنسیت : مرد
سن : 47
نوع مجوز : چاپی
دوره انتشار : ماهنامه

حاجی اسفندیاری، شبنم

33. حاجی اسفندیاری، شبنم

شناسه : 1525
کد ملی : 007####142
جنسیت : زن
سن : 38
رسانه : رسا نشر
نوع مجوز : الکترونیک - برخط
دوره انتشار : پایگاه خبری

حسن پور، ابوالفضل

34. حسن پور، ابوالفضل

شناسه : 1273
کد ملی : 065####351
جنسیت : مرد
سن : 44
رسانه : خبر و هنر
نوع مجوز : الکترونیک - برخط
دوره انتشار : پایگاه خبری

حسین پور نشلی، عارف

35. حسین پور نشلی، عارف

شناسه : 1238
کد ملی : 213####521
جنسیت : مرد
سن : 34
رسانه : نگاه نشل
نوع مجوز : چاپی
دوره انتشار : ماهنامه

حسینی ماهینی، سید احمد

36. حسینی ماهینی، سید احمد

شناسه : 1585
کد ملی : 003####277
جنسیت : مرد
سن : 69
رسانه : ماهین نیوز
نوع مجوز : الکترونیک - برخط
دوره انتشار : پایگاه خبری

حسینی نیک، سید عباس

37. حسینی نیک، سید عباس

شناسه : 1468
کد ملی : 443####201
جنسیت : مرد
سن : 58
رسانه : مجد
نوع مجوز : چاپی
دوره انتشار : ماهنامه

حق شناس کاشانی، محمد علی

38. حق شناس کاشانی، محمد علی

شناسه : 1814
کد ملی : 007####981
جنسیت : مرد
سن : 37
نوع مجوز : چاپی
دوره انتشار : فصلنامه

حکیمی پور، احمد

39. حکیمی پور، احمد

شناسه : 1220
کد ملی : 428####905
جنسیت : مرد
سن : 61
نوع مجوز : چاپی
دوره انتشار : فصلنامه

حلالی زاده، امید

40. حلالی زاده، امید

شناسه : 1334
کد ملی : 175####881
جنسیت : مرد
سن : 47
رسانه : راوی ملت
نوع مجوز : چاپی
دوره انتشار : روزنامه

حمیدی، نعیم

41. حمیدی، نعیم

شناسه : 1402
کد ملی : 175####933
جنسیت : مرد
سن : 50
نوع مجوز : الکترونیک - برخط
دوره انتشار : پایگاه خبری

خوشقدم برازجانی، ایمان

42. خوشقدم برازجانی، ایمان

شناسه : 1290
کد ملی : 352####509
جنسیت : مرد
سن : 43
رسانه : دیار جنوب
نوع مجوز : الکترونیک - برخط
دوره انتشار : پایگاه خبری

دانا، مجید

43. دانا، مجید

شناسه : 1193
کد ملی : 091####871
جنسیت : مرد
سن : 48
رسانه : شریعت نامه
نوع مجوز : چاپی
دوره انتشار : ماهنامه

دانشی، سید سعید

44. دانشی، سید سعید

شناسه : 1357
کد ملی : 425####161
جنسیت : مرد
سن : 36
رسانه : مسیر خبر
نوع مجوز : الکترونیک - برخط
دوره انتشار : پایگاه خبری

داودآبادی فراهانی، میثم

45. داودآبادی فراهانی، میثم

شناسه : 1729
کد ملی : 038####014
جنسیت : مرد
سن : 38
نوع مجوز : چاپی
دوره انتشار : فصلنامه

دربان، زهرا

46. دربان، زهرا

شناسه : 1703
کد ملی : 008####107
جنسیت : زن
سن : 39
رسانه : امید زندگی
نوع مجوز : چاپی
دوره انتشار : ماهنامه

درستکار کلومی، احسان

47. درستکار کلومی، احسان

شناسه : 1538
کد ملی : 001####926
جنسیت : مرد
سن : 34
نوع مجوز : الکترونیک - غیر برخط
دوره انتشار : دو فصلنامه

درستکارکلرمی، علیرضا

48. درستکارکلرمی، علیرضا

شناسه : 1741
کد ملی : 007####847
جنسیت : مرد
سن : 40
رسانه : عصر دیجیتال
نوع مجوز : الکترونیک - غیر برخط
دوره انتشار : دو فصلنامه

دست برآورده، احسان

49. دست برآورده، احسان

شناسه : 1813
کد ملی : 448####311
جنسیت : مرد
سن : 42
رسانه : میبدخبر
نوع مجوز : الکترونیک - برخط
دوره انتشار : پایگاه خبری

دیده بان، محمد نقی

50. دیده بان، محمد نقی

شناسه : 1386
کد ملی : 146####920
جنسیت : مرد
سن : 52
رسانه : دیده بان مرز
نوع مجوز : چاپی
دوره انتشار : فصلنامه

دیناری، احمد

51. دیناری، احمد

شناسه : 1833
کد ملی : 524####560
جنسیت : مرد
سن : 48
رسانه : سیاحت و سفر
نوع مجوز : الکترونیک - غیر برخط
دوره انتشار : فصلنامه

رحمانپور، فریبا

52. رحمانپور، فریبا

شناسه : 1420
کد ملی : 425####384
جنسیت : زن
سن : 41
رسانه : خبر زاگرس
نوع مجوز : الکترونیک - برخط
دوره انتشار : پایگاه خبری

رحمانیان، مهدی

53. رحمانیان، مهدی

شناسه : 1835
کد ملی : 254####491
جنسیت : مرد
سن : 57
رسانه : شرق
نوع مجوز : چاپی
دوره انتشار : روزنامه

رحیمی باباشیخعلی، نرجس

54. رحیمی باباشیخعلی، نرجس

شناسه : 1284
کد ملی : 117####113
جنسیت : زن
سن : 37
رسانه : قند و عسل ها
نوع مجوز : چاپی
دوره انتشار : دو ماهنامه

رستمی، ذکریا

55. رستمی، ذکریا

شناسه : 1257
کد ملی : 322####525
جنسیت : مرد
سن : 34
رسانه : باینگان
نوع مجوز : الکترونیک - برخط
دوره انتشار : پایگاه خبری

رفیعی طبا زواره، محمد علی

56. رفیعی طبا زواره، محمد علی

شناسه : 1461
کد ملی : 128####318
جنسیت : مرد
سن : 43
رسانه : نماد برتر
نوع مجوز : الکترونیک - برخط
دوره انتشار : پایگاه خبری

رنجبر، اکبر

57. رنجبر، اکبر

شناسه : 1378
کد ملی : 543####163
جنسیت : مرد
سن : 45
رسانه : ادبستان یزد
نوع مجوز : چاپی
دوره انتشار : فصلنامه

روح الامین، سید علی

58. روح الامین، سید علی

شناسه : 1326
کد ملی : 129####916
جنسیت : مرد
سن : 39
رسانه : شیرین طنز
نوع مجوز : الکترونیک - برخط
دوره انتشار : پایگاه خبری

رهبرنیا، رویا سادات

59. رهبرنیا، رویا سادات

شناسه : 1652
کد ملی : 001####510
جنسیت : زن
سن : 35
رسانه : شمرون نامه
نوع مجوز : چاپی
دوره انتشار : ماهنامه

ریاحی، میثم

60. ریاحی، میثم

شناسه : 1607
کد ملی : 128####391
جنسیت : مرد
سن : 40
رسانه : ریاح
نوع مجوز : چاپی
دوره انتشار : هفته نامه

زارع برزشی، محمدرضا

61. زارع برزشی، محمدرضا

شناسه : 1197
کد ملی : 092####343
جنسیت : مرد
سن : 34
رسانه : تلخند مشهد
نوع مجوز : چاپی
دوره انتشار : فصلنامه

ساعدی، خبات

62. ساعدی، خبات

شناسه : 1746
کد ملی : 373####053
جنسیت : مرد
سن : 39
رسانه : کورده واری
نوع مجوز : چاپی
دوره انتشار : ماهنامه

سبحان زاده، کاظم

63. سبحان زاده، کاظم

شناسه : 1797
کد ملی : 446####741
جنسیت : مرد
سن : 60
رسانه : آیینه ءمهر
نوع مجوز : چاپی
دوره انتشار : دو هفته نامه

سبزعلی گل، حسن

64. سبزعلی گل، حسن

شناسه : 1757
کد ملی : 038####693
جنسیت : مرد
سن : 35
رسانه : تراشه ورزشی
نوع مجوز : چاپی
دوره انتشار : هفته نامه

سپه وند، نرگس

65. سپه وند، نرگس

شناسه : 1841
کد ملی : 407####463
جنسیت : زن
سن : 39
رسانه : سنگ نوشته
نوع مجوز : الکترونیک - برخط
دوره انتشار : پایگاه خبری

سیفی، محسن

66. سیفی، محسن

شناسه : 1548
کد ملی : 418####046
جنسیت : مرد
سن : 36
رسانه : ایشتار پرس
نوع مجوز : الکترونیک - برخط
دوره انتشار : پایگاه خبری

شاهبداغی، زهره

67. شاهبداغی، زهره

شناسه : 1484
کد ملی : 307####291
جنسیت : زن
سن : 36
نوع مجوز : الکترونیک - برخط
دوره انتشار : پایگاه خبری

شریفی بناب، سید هادی

68. شریفی بناب، سید هادی

شناسه : 1545
کد ملی : 155####682
جنسیت : مرد
سن : 36
رسانه : پول بانک
نوع مجوز : الکترونیک - برخط
دوره انتشار : پایگاه خبری

شفیعی، زهرا

69. شفیعی، زهرا

شناسه : 1258
کد ملی : 485####319
جنسیت : زن
سن : 46
رسانه : روشنا نیوز
نوع مجوز : الکترونیک - برخط
دوره انتشار : پایگاه خبری

شفیعیان، علی اصغر

70. شفیعیان، علی اصغر

شناسه : 1520
کد ملی : 220####563
جنسیت : مرد
سن : 48
رسانه : انصاف خبر
نوع مجوز : الکترونیک - برخط
دوره انتشار : پایگاه خبری

شکوریان، جعفر

71. شکوریان، جعفر

شناسه : 1303
کد ملی : 506####619
جنسیت : مرد
سن : 61
رسانه : عجب شیر
نوع مجوز : چاپی
دوره انتشار : روزنامه

شهروی، حمیدرضا

72. شهروی، حمیدرضا

شناسه : 1712
کد ملی : 045####089
جنسیت : مرد
سن : 48
رسانه : تهران صنعت
نوع مجوز : چاپی
دوره انتشار : ماهنامه

صالحی، آزاده

73. صالحی، آزاده

شناسه : 1444
کد ملی : 006####887
جنسیت : زن
سن : 46
رسانه : چراغ نامه
نوع مجوز : چاپی
دوره انتشار : ماهنامه

صبحی، امین

74. صبحی، امین

شناسه : 1780
کد ملی : 007####321
جنسیت : مرد
سن : 40
رسانه : آوای نشاط
نوع مجوز : الکترونیک - برخط
دوره انتشار : پایگاه خبری

صدری، عباسعلی

75. صدری، عباسعلی

شناسه : 1735
کد ملی : 119####655
جنسیت : مرد
سن : 31
رسانه : صبح شهرضا
نوع مجوز : الکترونیک - برخط
دوره انتشار : پایگاه خبری

صفوی میرمحله، سید شهرام

76. صفوی میرمحله، سید شهرام

شناسه : 1618
کد ملی : 516####774
جنسیت : مرد
سن : 54
رسانه : تیجره
نوع مجوز : چاپی
دوره انتشار : ماهنامه

ضیائی جباری، حسن

77. ضیائی جباری، حسن

شناسه : 1428
کد ملی : 137####666
جنسیت : مرد
سن : 48
رسانه : آذر تاش
نوع مجوز : چاپی
دوره انتشار : دو هفته نامه

طالب زاده، مجید

78. طالب زاده، مجید

شناسه : 1745
کد ملی : 005####281
جنسیت : مرد
سن : 57
نوع مجوز : چاپی
دوره انتشار : ماهنامه

طاهرزاده موسویان، سید فخرالدین

79. طاهرزاده موسویان، سید فخرالدین

شناسه : 1612
کد ملی : 186####226
جنسیت : مرد
سن : 37
رسانه : تجهیز نیوز
نوع مجوز : الکترونیک - برخط
دوره انتشار : پایگاه خبری

طاهری، اسماعیل

80. طاهری، اسماعیل

شناسه : 1736
کد ملی : 138####829
جنسیت : مرد
سن : 38
رسانه : نگاه بیست
نوع مجوز : چاپی
دوره انتشار : هفته نامه

طباطبایی مزدآبادی، سید محسن

81. طباطبایی مزدآبادی، سید محسن

شناسه : 1752
کد ملی : 006####656
جنسیت : مرد
سن : 44
نوع مجوز : چاپی
دوره انتشار : فصلنامه

عامری، احمد

82. عامری، احمد

شناسه : 1215
کد ملی : 189####206
جنسیت : مرد
سن : 52
نوع مجوز : الکترونیک - برخط
دوره انتشار : پایگاه خبری

عبدالمحمدی، فاطمه

83. عبدالمحمدی، فاطمه

شناسه : 1593
کد ملی : 006####577
جنسیت : زن
سن : 44
رسانه : دنیای بچه ها
نوع مجوز : چاپی
دوره انتشار : ماهنامه

عرب زاده، حامد

84. عرب زاده، حامد

شناسه : 1742
کد ملی : 230####079
جنسیت : مرد
سن : 37
رسانه : خارگ نیوز
نوع مجوز : الکترونیک - برخط
دوره انتشار : پایگاه خبری

عسکری، محمدجواد

85. عسکری، محمدجواد

شناسه : 1547
کد ملی : 230####701
جنسیت : مرد
سن : 38
رسانه : جام نیوز
نوع مجوز : الکترونیک - برخط
دوره انتشار : پایگاه خبری

علائیان، مهدی

86. علائیان، مهدی

شناسه : 1577
کد ملی : 216####001
جنسیت : مرد
سن : 60
رسانه : آیان نیوز
نوع مجوز : الکترونیک - برخط
دوره انتشار : پایگاه خبری

عینالو، سیاوش

87. عینالو، سیاوش

شناسه : 1800
کد ملی : 507####851
جنسیت : مرد
سن : 50
رسانه : اخبار ملکان
نوع مجوز : الکترونیک - برخط
دوره انتشار : پایگاه خبری

فداکار داورانی، ابوذر

88. فداکار داورانی، ابوذر

شناسه : 1419
کد ملی : 305####692
جنسیت : مرد
سن : 45
رسانه : ایستار نیوز
نوع مجوز : الکترونیک - برخط
دوره انتشار : پایگاه خبری

فدائی، مهدی

89. فدائی، مهدی

شناسه : 1253
کد ملی : 230####891
جنسیت : مرد
سن : 37
رسانه : مهر خانواده
نوع مجوز : الکترونیک - برخط
دوره انتشار : پایگاه خبری

فنایی، سیده راضیه

90. فنایی، سیده راضیه

شناسه : 1264
کد ملی : 257####241
جنسیت : زن
سن : 45
رسانه : فسا مهر
نوع مجوز : چاپی
دوره انتشار : هفته نامه

کارگر ابرقوئی، محمدهادی

91. کارگر ابرقوئی، محمدهادی

شناسه : 1342
کد ملی : 503####119
جنسیت : مرد
سن : 38
رسانه : 15 دی ابرکوه
نوع مجوز : چاپی
دوره انتشار : دو هفته نامه

کاییدی، زواره

92. کاییدی، زواره

شناسه : 1486
کد ملی : 426####236
جنسیت : مرد
سن : 60
نوع مجوز : الکترونیک - برخط
دوره انتشار : پایگاه خبری

کربلائی حاجی‌اوغلی، حسن

93. کربلائی حاجی‌اوغلی، حسن

شناسه : 1553
کد ملی : 004####951
جنسیت : مرد
سن : 57
رسانه : نیک رو
نوع مجوز : الکترونیک - برخط
دوره انتشار : پایگاه خبری

کرد، باقر

94. کرد، باقر

شناسه : 1576
کد ملی : 371####340
جنسیت : مرد
سن : 69
رسانه : مرز پرگهر
نوع مجوز : چاپی
دوره انتشار : روزنامه

کیان، مهدی

95. کیان، مهدی

شناسه : 1488
کد ملی : 007####241
جنسیت : مرد
سن : 40
رسانه : پناه مردم
نوع مجوز : الکترونیک - غیر برخط
دوره انتشار : فصلنامه

محتاطی، محمد

96. محتاطی، محمد

شناسه : 1820
کد ملی : 501####294
جنسیت : مرد
سن : 38
نوع مجوز : الکترونیک - برخط
دوره انتشار : پایگاه خبری

محرابی، حسن

97. محرابی، حسن

شناسه : 1477
کد ملی : 004####592
جنسیت : مرد
سن : 63
رسانه : آژنگ نیوز
نوع مجوز : الکترونیک - برخط
دوره انتشار : پایگاه خبری

محصصیان، مجید

98. محصصیان، مجید

شناسه : 1693
کد ملی : 007####861
جنسیت : مرد
سن : 49
نوع مجوز : چاپی
دوره انتشار : فصلنامه

محمودی، مصطفی

99. محمودی، مصطفی

شناسه : 1608
کد ملی : 323####618
جنسیت : مرد
سن : 44
رسانه : برزن نیوز
نوع مجوز : الکترونیک - برخط
دوره انتشار : پایگاه خبری

محمودیان، میثم

100. محمودیان، میثم

شناسه : 1636
کد ملی : 468####141
جنسیت : مرد
سن : 38
نوع مجوز : چاپی
دوره انتشار : هفته نامه

مرادمند جلالی، حامد

101. مرادمند جلالی، حامد

شناسه : 1770
کد ملی : 270####764
جنسیت : مرد
سن : 43
رسانه : مرجع آنلاین
نوع مجوز : الکترونیک - برخط
دوره انتشار : پایگاه خبری

مطوری، اقدس

102. مطوری، اقدس

شناسه : 1390
کد ملی : 527####349
جنسیت : زن
سن : 40
رسانه : موج جنوب
نوع مجوز : چاپی
دوره انتشار : هفته نامه

معشوری، افشین

103. معشوری، افشین

شناسه : 1232
کد ملی : 270####138
جنسیت : مرد
سن : 55
رسانه : خردورز
نوع مجوز : چاپی
دوره انتشار : فصلنامه

مقدم جهانگیری، بیژن

104. مقدم جهانگیری، بیژن

شناسه : 1803
کد ملی : 615####814
جنسیت : مرد
سن : 59
رسانه : الف
نوع مجوز : الکترونیک - برخط
دوره انتشار : پایگاه خبری

موسوی، سید محمدرضا

105. موسوی، سید محمدرضا

شناسه : 1589
کد ملی : 428####981
جنسیت : مرد
سن : 36
نوع مجوز : الکترونیک - غیر برخط
دوره انتشار : فصلنامه

موسوی، سیدعباس

106. موسوی، سیدعباس

شناسه : 1719
کد ملی : 127####124
جنسیت : مرد
سن : 34
نوع مجوز : الکترونیک - غیر برخط
دوره انتشار : فصلنامه

میرجلیلی، سید محمد مهدی

107. میرجلیلی، سید محمد مهدی

شناسه : 1409
کد ملی : 443####635
جنسیت : مرد
سن : 44
رسانه : رشح قلم
نوع مجوز : الکترونیک - غیر برخط
دوره انتشار : هفته نامه

میرزاکریمی، طاهر

108. میرزاکریمی، طاهر

شناسه : 1677
کد ملی : 460####001
جنسیت : مرد
سن : 66
رسانه : آبرومند
نوع مجوز : چاپی
دوره انتشار : ماهنامه

میرزائیان، سیدرحمان

109. میرزائیان، سیدرحمان

شناسه : 1352
کد ملی : 093####228
جنسیت : مرد
سن : 45
رسانه : مشهد فردا
نوع مجوز : الکترونیک - برخط
دوره انتشار : پایگاه خبری

میزانی، مهدی

110. میزانی، مهدی

شناسه : 1598
کد ملی : 262####745
جنسیت : مرد
سن : 34
رسانه : وارنا خبر
نوع مجوز : الکترونیک - برخط
دوره انتشار : پایگاه خبری

نژادیان، محمدعلی

111. نژادیان، محمدعلی

شناسه : 1252
کد ملی : 007####126
جنسیت : مرد
سن : 45
نوع مجوز : الکترونیک - برخط
دوره انتشار : پایگاه خبری

نوروزی، محمدرضا

112. نوروزی، محمدرضا

شناسه : 1447
کد ملی : 155####187
جنسیت : مرد
سن : 40
رسانه : نصیر نیوز
نوع مجوز : الکترونیک - برخط
دوره انتشار : پایگاه خبری

واحدی، میلاد

113. واحدی، میلاد

شناسه : 1408
کد ملی : 335####608
جنسیت : مرد
سن : 33
رسانه : سردبیر پرس
نوع مجوز : الکترونیک - برخط
دوره انتشار : پایگاه خبری

ولی زاده، فرید

114. ولی زاده، فرید

شناسه : 1692
کد ملی : 336####481
جنسیت : مرد
سن : 46
رسانه : فوژان نیوز
نوع مجوز : الکترونیک - برخط
دوره انتشار : پایگاه خبری

هاشمی، سیدحسین

115. هاشمی، سیدحسین

شناسه : 1639
کد ملی : 138####981
جنسیت : مرد
سن : 40
رسانه : سازه‌ خبر
نوع مجوز : الکترونیک - برخط
دوره انتشار : پایگاه خبری

هاشمی یرکی، سید حجت

116. هاشمی یرکی، سید حجت

شناسه : 1584
کد ملی : 006####286
جنسیت : مرد
سن : 44
نوع مجوز : الکترونیک - برخط
دوره انتشار : پایگاه خبری