هجدهمین انتخابات نماینده مدیران مسئول در هیأت نظارت برمطبوعات

شناسه نامزد : 1484
کد ملی : 307####291
نام خانوادگی : شاهبداغی
نام : زهره
تاریخ تولد : 1367/01/01
میزان تحصیلات : کارشناسی حقوق از پیام نور واحد سیرجان
نام رسانه : سیرجان رویداد (الکترونیک - برخط ، پایگاه خبری)
شاهبداغی، زهره

سوابق مطبوعاتی و اجرایی :