هجدهمین انتخابات نماینده مدیران مسئول در هیأت نظارت برمطبوعات

شناسه نامزد : 1705
کد ملی : 004####134
نام خانوادگی : افضلی
نام : مهدی
تاریخ تولد : 1349/02/08
میزان تحصیلات : کارشناسی ارشد علوم سیاسی از حقوق و علوم سیاسی
نام رسانه : هنر آنلاین (الکترونیک - برخط ، پایگاه خبری)
افضلی، مهدی

سوابق مطبوعاتی و اجرایی :