هجدهمین انتخابات نماینده مدیران مسئول در هیأت نظارت برمطبوعات

شناسه نامزد : 1264
کد ملی : 257####241
نام خانوادگی : فنایی
نام : سیده راضیه
تاریخ تولد : 1358/10/01
میزان تحصیلات : کارشناسی ارشد فلسفه از واحد فسا
نام رسانه : فسا مهر (چاپی ، هفته نامه)
فنایی، سیده راضیه

سوابق مطبوعاتی و اجرایی :