هجدهمین انتخابات نماینده مدیران مسئول در هیأت نظارت برمطبوعات

شناسه نامزد : 1752
کد ملی : 006####656
نام خانوادگی : طباطبایی مزدآبادی
نام : سید محسن
تاریخ تولد : 1359/05/05
میزان تحصیلات : دکترا مدیریت آموزشی از علامه طباطبایی
نام رسانه : اقتصاد و مدیریت شهری (چاپی ، فصلنامه)
طباطبایی مزدآبادی، سید محسن

سوابق مطبوعاتی و اجرایی :