هجدهمین انتخابات نماینده مدیران مسئول در هیأت نظارت برمطبوعات

شناسه نامزد : 1835
کد ملی : 254####491
نام خانوادگی : رحمانیان
نام : مهدی
تاریخ تولد : 1346/04/05
میزان تحصیلات : کارشناسی ارشد مدیریت از سازمان مدیریت وبرنامه ریزی
نام رسانه : شرق (چاپی ، روزنامه)
رحمانیان، مهدی

سوابق مطبوعاتی و اجرایی :