هجدهمین انتخابات نماینده مدیران مسئول در هیأت نظارت برمطبوعات

شناسه نامزد : 1736
کد ملی : 138####829
نام خانوادگی : طاهری
نام : اسماعیل
تاریخ تولد : 1365/03/21
میزان تحصیلات : کارشناسی باستان شناسی از آزاد اسلامی میانه
نام رسانه : نگاه بیست (چاپی ، هفته نامه)
طاهری، اسماعیل

سوابق مطبوعاتی و اجرایی :
کارشناسی باستان شناسی
مدیر مسئول و صاحب امتیاز پایگاه خبری تبریز سیاست
مدیر مسئول و صاحب امتیاز هفته نامه سراسری نگاه بیست
مدیر مسئول و صاحب امتیاز هفته نامه استانی تبریز قدیم