هجدهمین انتخابات نماینده مدیران مسئول در هیأت نظارت برمطبوعات

شناسه نامزد : 1357
کد ملی : 425####161
نام خانوادگی : دانشی
نام : سید سعید
تاریخ تولد : 1367/05/20
میزان تحصیلات : کارشناسی مهندسی شیمی از دانشگاه ازاد اسلامی واحد گچساران
نام رسانه : مسیر خبر (الکترونیک - برخط ، پایگاه خبری)
دانشی، سید سعید

سوابق مطبوعاتی و اجرایی :