هجدهمین انتخابات نماینده مدیران مسئول در هیأت نظارت برمطبوعات

شناسه نامزد : 1636
کد ملی : 468####141
نام خانوادگی : محمودیان
نام : میثم
تاریخ تولد : 1365/06/30
میزان تحصیلات : دکترا دامپزشکی از آزاداسلامی واحدشهرکرد
نام رسانه : پگاه چهارمحال وبختیاری (چاپی ، هفته نامه)
محمودیان، میثم

سوابق مطبوعاتی و اجرایی :