هجدهمین انتخابات نماینده مدیران مسئول در هیأت نظارت برمطبوعات

شناسه نامزد : 1745
کد ملی : 005####281
نام خانوادگی : طالب زاده
نام : مجید
تاریخ تولد : 1346/08/01
میزان تحصیلات : کارشناسی حسابداری از دانشگاه آزاد اسلامی
نام رسانه : دنیای شنا - ورزشهای آبی (چاپی ، ماهنامه)
طالب زاده، مجید

سوابق مطبوعاتی و اجرایی :