هجدهمین انتخابات نماینده مدیران مسئول در هیأت نظارت برمطبوعات

شناسه نامزد : 1241
کد ملی : 291####491
نام خانوادگی : پیری سارمانلو
نام : اژدر
تاریخ تولد : 1368/07/05
میزان تحصیلات : کارشناسی ارشد روابط بین الملل از واحد تهران مرکزی
نام رسانه : world and international science (چاپی ، فصلنامه)
پیری سارمانلو، اژدر

سوابق مطبوعاتی و اجرایی :